در مواقعی که می خواهیم بر موقتی بودن موقعیت یا حالتی تاکید کنیم، افعال بیانگر حالت یا وضعیت (افعالی مثل attract، like، look، love، sound) را به صورت حال استمراری به کار می بریم. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید:

 .Jean stays with us quiet often. The children love having her he

.جین اکثر اوقات پیش ما می ماند. بچه ها دوست دارند پیش ما باشد

Jean’s with us at the moment. The children are loving having her here.

Continue reading →

در این صفحه با زمان افعال و چگونگی صرف و بکارگیری آنها در جملات آشنا می شوید. زمان های اصلی حال، گذشته، حال کامل، آینده و زمان های شرطی و ساختار ing در بخش های مختلف برای شما در نظر گرفته شده که شما با کلیک بر روی هر کدام می توانید ساختار فعل و منفی سازی و سوالی کردن آن را به همراه مثال کاربردی مشاهده کنید. توصیه می شود پس از مطالعه با توجه به مثال های آن زمان و ساختار فعل مثال های جدید بسازید.

Continue reading →