واسطه ی اجتماعی یک روش صلح طلبانه از حل مشکلات اجتماعی است که به وسیله ی آن دو طرف توافق میکنند تا با کمک نفر سومی که بی طرف است، اختلافشان را پایان دهند. واسطه ی اجتماعی میتواند تمامی مشکلات اجتماعی مانند تغییرات عملی یا شرایط کاری فضا یا درک گروهی یا رفاه عمومی ، تمایز ، تبعیض، آزار و اخراج را تحت پوشش قرار دهد.

Continue reading →