برای این که مالکیت یک چیز یا شی را به فرد، حیوان، کشور و یا مردم یک منطقه ربط دهیم باید از فرمول ملکیت استفاده کنیم . این کار باعث ایجاد یک رابطه بین یک چیز و چیز دیگر می شود. برای تشکیل مالکیت ،از ترکیب ” اسم + ‘s” استفاده می نماییم. در صورتی که جمع بود و یا در یک واج به پایان میرسید فقط یک “s” به پایان اسم اضافه می کنیم.

Continue reading →