قید یقین همان طور که از اسمش پیداست احساس شک و یا تردید ما را راجب یک موضوع یا یک عمل شرح میدهد. در یک عبارت قید یقین  قبل از فعل اصلی قرار میگیرد مگر آنکه فعل به صورت to be  باشد، که در این حالت قید یقین  بعد از آن نمایان میشود.

Continue reading →