قید هایی که به ” ly- “ختم می شوند شما باید همراه با انها از  “most” و  ” more ” استفاده کنید . بدین صورت که برای قید های مقایسه ای از ” more ”  و برای قید های عالی از ” most ” استفاده می کنیم. برای مثال جرمی کلارکسون مجری محبوب تلوزیونی برای تاکید روی بی سر و صدا بودن یک اتومبیل مورد بحث از قید عالی استفاده می کند و میگوید : “that car is most quietly car have ever seen ”

Continue reading →