قید های شدت به ما درباره میزان شدت یک چیز اطلاعات ارائه می کند. قید های شدت معمولا قبل از صفت ها، دیگر قید ها یا فعل ها قرار میگیرند و در معنای آنها تغییراتی ایجاد می کنند. گرچه استثنا هایی وجود دارد. کلمات “too”, “enough”, “very”, and “extremely نمونه هایی از این نوع قید هستند.

Continue reading →