چگونگی انجام یک کار را قید حالت شرح میدهد. مثلا ” چنگیز خیلی سریع رانندگی میکرد” در این مثال خیلی سریع قید حالت است؛ و برای فهمیدن آن کافیست این سوال را بپرسید ” چنگیز چگونه رانندگی می کرد ؟ ” . محل قرار گیری قید حالت بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول است.

Continue reading →