جملات شرطی نوع اول به شرایطی ممکن و نتایج احتمالی آن اشاره دارد. این جملات بر اساس حقایق هستند، و برای ساخت جملاتی درباره جهان واقعی و موقعیتهای خاص به کار میروند. معمولا از این جمله‌ها برای اخطار دادن استفاده میکنیم. در جملات شرطی نوع اول، زمان حال یا آینده بوده و موقعیت واقعی است.

Continue reading →