وقتی در زمان آینده حرف می زنیم، به هنگام اشاره به زمان دو حالت کلی پیش می آید:

A)  زمان مورد اشاره طول دارد، مثل:

۲  hours, 3 days,  half an hour, …

۲ ساعت، ۳ روز، نیم ساعت

B) زمان مورد اشره یک زمان دقیق است و طول ندارد، مثل:

۶ O’clock, half past five, the same time tomorrow

Continue reading →

زمان گذشته ساده برای صحبت درباره ی یک عمل که به طور کامل در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده است،  استفاده میشود. زمان گذشته ساده شکل ابتدایی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان این عمل میتواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان آن مهم نیست.

Continue reading →