زمان گذشته ساده برای صحبت درباره ی یک عمل که به طور کامل در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده است،  استفاده میشود. زمان گذشته ساده شکل ابتدایی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان این عمل میتواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان آن مهم نیست.

Continue reading →