زمان گذشته ی استمراری امور یا حوادثی را توصیف میکند که در زمانی قبل از زمان حال اتفاق افتاده اند که در گذشته صورت گرفته و هنوز هم در زمان صحبت دارد ادامه پیدا میکند. به بیان دیگر این زمان یک عمل تمام نشده یا ناکامل در گذشته را بیان میکند.

Continue reading →

زمان گذشته ساده برای صحبت درباره ی یک عمل که به طور کامل در زمانی قبل از حال اتفاق افتاده است،  استفاده میشود. زمان گذشته ساده شکل ابتدایی زمان گذشته در انگلیسی است. زمان این عمل میتواند در گذشته نزدیک یا دور باشد و مدت زمان آن مهم نیست.

Continue reading →