حال کامل استمراری به یک زمان نامشخص بین گذشته و حال اشاره میکند. فرد دارد درباره ی چیزی فکر میکند شروع شده اما شاید در آن زمان به پایان نرسیده است. برای آن فرد، فرآیند یا نتیجه کار مهم است و این فرآیند ممکن است هنوز در حال ادامه باشد یا اینکه به تازگی به پایان رسیده است.

Continue reading →