زمان گذشته ی استمراری امور یا حوادثی را توصیف میکند که در زمانی قبل از زمان حال اتفاق افتاده اند که در گذشته صورت گرفته و هنوز هم در زمان صحبت دارد ادامه پیدا میکند. به بیان دیگر این زمان یک عمل تمام نشده یا ناکامل در گذشته را بیان میکند.

Continue reading →

حال کامل استمراری به یک زمان نامشخص بین گذشته و حال اشاره میکند. فرد دارد درباره ی چیزی فکر میکند شروع شده اما شاید در آن زمان به پایان نرسیده است. برای آن فرد، فرآیند یا نتیجه کار مهم است و این فرآیند ممکن است هنوز در حال ادامه باشد یا اینکه به تازگی به پایان رسیده است.

Continue reading →