( آموزش کاربرد همه حروف اضافه ) between حرف اضافه را برای دو یا چند شیء یا انسان که به طور منفرد و مجزا مشاهده می کنیم به کار می بریم . ولی Among  را برای اشیا یا افرادی که به عنوان بخشی از یک گروه یا محموعه ی بزرگ محسوب می شوند استفاده می کنیم . Among فقط برای افراد یا اشیا بیشتر از سه تا به کار می رود : (آموزش جامع حروف اضافه)

Continue reading →

هنگامی که می خواهیم راجع به مکانی در آن طرف خیابان ، پل ، مرز ، رودخانه و غیره صحبت می کنیم یا بگوییم کسی یا چیزی از آن طرف پل مرز ، رودخانه و غیره به این طرف حرکت کرد ، می توانیم از across  یا over  استفاده کنیم.

Continue reading →

قسمت اول : آموزش استفاده از  حروف اضافه During, in, over, throughout

(آموزش جامع حروف اضافه )

در مواقعی که می خواهیم راجع به  دوره ای از زمان صحبت کنیم که در طی آن دوره ، واقعه ای رخ می دهد با فعالیتی انجام می گیرد، از during یا in  استفاده می کنیم . این فعالیت ممکن است در تمام این دوره ی زمانی ادامه یابد :

Continue reading →

در مواقعی که می خواهیم بر موقتی بودن موقعیت یا حالتی تاکید کنیم، افعال بیانگر حالت یا وضعیت (افعالی مثل attract، like، look، love، sound) را به صورت حال استمراری به کار می بریم. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید:

 .Jean stays with us quiet often. The children love having her he

.جین اکثر اوقات پیش ما می ماند. بچه ها دوست دارند پیش ما باشد

Jean’s with us at the moment. The children are loving having her here.

Continue reading →