آموزش جامع حروف اضافه:  کلماتی در جملات انگلیسی هستند که به تنهایی در جمله معنی نمی دهند و در جمله می آیند تا اجزای آن را بهم متصل کنند به طور مثال برای اشاره کردن به زمان ، قبل زمان حرف اضافه مربوط به زمان می آید یا برای مکان حروفات اضافه مربوط به مکان را می آوریم تا نام یا اسم مکان در جمله به اجزای دیگر متصل شده و معنی پیدا کند

Continue reading →

معنای بعضی افعال رایج ، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند ، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای ( افعال دو قسمتی)  می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از  افعال دو قسمتی را یادمی گیریم:

Continue reading →

معنای بعضی افعال رایج ، وقتی که به دنبال آن ها حروف اضافه یا قید های خاصی می آید در مقایسه با زمانی که به تنهایی در جمله ظاهر می شوند ، تفاوت می کند . این افعال را افعال دو کلمه ای ( افعال دو قسمتی)  می نامند که ما در این پست چگونگی استفاده از  افعال دو قسمتی را یادمی گیریم:

Continue reading →