همچنین زمانی که میخواهید یک عمل را با جمله مجهول بیان نمایید میتوانید از فعل کمکی to need  به همراه فعل اصلی ing دار استفاده کنید . مهم ترین چیزی که از جمله در ذهن ما هست  یک شخص یا یک چیز است  که تجربه آن عمل را دارد و نه شخصی که انجام آنرا بر عهده دارد . 

Continue reading →

زمانی که وقت و زمان انجام یک عمل برای شما ویژگی یا یک مهم تلفی نمیشود باید از حال کامل استفاده کنید و دقیقا برعکس زمانی که اطلاعات دقیق همانند موقعیت مکانی , نوع انجام عمل و یا زمان دقیق اجرای آن به شما داده میشود یا درخواست میشود باید از گذشته ساده بهره ببرید.

Continue reading →

هنگامی که forget، regret و remember پیش از اسم مصدر به کار روند، اسم مصدر اشاره به عملی دارد که زودتر از فعل اصلی اتفاق افتاده است. در این جملات اسم مصدر میتواند با حالت حال کامل جایگزین شود تا مراحل اتفاقات را آشکارتر سازد. Forget اکثرا با never در حالت آینده ساده به کار میرود.

Continue reading →

برخی افعال میتوانند پیش از اسم مصدر و مصدر به کار روند اما معنی هر جمله با دیگری متفاوت است. لینکهای این صفحه شما را به صفحاتی با جزئیات بیشتر راهنمایی میکنند که معنی ساختارهای متفاوت از این نوع را توضیح میدهند.

Continue reading →

افعال hate، love، like و prefer هنگامی که معنی کلی باشد، معمولا پیش از اسم مصدر، و هنگامی که به زمان یا وضعیت خاصی اشاره دارند، پیش از مصدر میایند. همیشه باید مصدر را با عبارت would love to،… به کار ببرید. این افعال همچنین میتوانند پیش از عبارت that یا پیش از اسم به کار روند.

Continue reading →