آموزش زبان توانش محور ـ مبحث رویه

آموزش زبان توانش محور ـ مبحث رویه

مثال هایی از اینکه چگونه می توان این اصول را در عمل به کار برد، در برنامه آموزش مهاجران استرالیایی مشاهده شد که یکی از بزرگترین سازمان های ارائه کننده آموزش به مهاجران در دنیا است.

این برنامه دستخوش شماری از تغییرات فلسفی از اواسط دهه ۱۹۷۰ بوده، و از برنامه ریزی برنامه تحصیلی تمرکز یافته محتوا محور و برنامه تحصیلی ساختاری در اواخر دهه ۱۹۷۰ شروع کرده، و به برنامه ریزی زبان آموز محور با محدودیت بر نیازهای زبان آموزان با تنوع روش ها و مطالب در دهه ۱۹۸۰، و اخيرا نیز با ارائه چهارچوب های برنامه درسی توانش محور تغییر شکل یافته است (برنز و هود).

در سال ۱۹۹۳، یک برنامه تحصیلی توانش محور – به نام گواهی نامه انگلیسی گفتاری و نوشتاری به منزله چهارچوبی برای برنامه هایش عرضه شد. پیامدهای یادگیری در سه مرحله در این چهارچوب معین شده اند که در نهایت منجر به دادن گواهینامه پیشرفته در انگلیسی گفتاری و نوشتاری در مرحله چهار این چهارچوب می شود.

هاگان (۱۹۹۴) توصیف می کند که چگونه این چهارچوب عمل می کند:

پس از ارزشیابی اولیه، زبان آموزان در داخل این چهارچوب بر اساس سطح تسلط زبان انگلیسی سرعت یادگیری، نیازها، و اهداف اجتماعی اشان برای یادگیری زبان انگلیسی مشخص و در جای خود قرار میگیرند.

دوازده توانایی اصلی در مراحل یک و دو مربوط به گسترش و بهبود زبان عمومی است……

 

در مرحله سوم زبان آموزان غالبا بنا به تمرکز اهدافشان گروه بندی می شوند و توانایی ها نیز بنا به سه موضوع برنامه درسی در راستای مطالعات بیشتر، واژگان زبان انگلیسی و دسترسی جمعی تعریف می گردد و به توصیف های صلاحیت و توانایی در هر مرحله به چهار حوزه تقسیم می شوند….:

١ـ توانایی های دانشی و یادگیری

۲- توانایی های شفاهی (= گفتاری)

٣- توانایی های خوانداری

توانایی های نوشتاری تمامی توانایی ها از موضع زیر توصیف می شوند :

ـ عناصری که توانایی را به مؤلفه های کوچک تر تقسیم می کند و اشاره به ویژگی های اصلی زبان شناختی متن دارد

ـ معیارهای مربوط به عملکرد که حداقل عملکرد مورد نیاز برای دستیابی به یک توانایی را می طلبند

ـ گستره متغیرها که محدودیت هایی برای عملکرد آن توانایی به وجود می آورد

ـ متون نمونه و وظایف ارزیابی که نمونه هایی از متون و وظایف ارزشیابی را به دست می دهد که مرتبط با آن توانایی است.

 

برای مطالعه “آموزش زبان توانش محور ـ مبحث نتيجه گيری” کلیک کنید

آکادمی پویا روشان دکتر عطایی

5/5 ( 2 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *