حروف اضافه بعد از افعال

بعضی افعال همواره با حروف اضافه خاصی همراه می شوند . در این پست کاربرد حروف اضافه بعد فعل و چگونگی استفاده از حروف اضافه بعد از فعل را در بانک گرامری آموزش خواهیم داد:

حروف اضافه بعد فعل

جدول زیر حروف اضافه ای را که معمولا با برخی افعال می آیند نشان می دهد:

  about after for of on with
agree      
argue      
ask    
care        
enquire (or enquire)        
know        
learn        
talk    

 

about

حرف اضافه about به معنی راجع به در مورد است:

They began to learn about nutrition when they were at primary school.

آن ها وقتی که در مدرسه ابتدایی بودند شروع به یادگیری در مورد تغذیه کردند.

در موقعی که می خواهیم در مورد موضوعی صحبت کنیم که راحع به آن نگران هستیم از  care about استفاده می کنیم:

He doesn’t seem to care about the effect smoking has on him.

به نظر نمی رسد که او در مورد اثری که سیگار کشیدن بر او باقی می گذارد نگران باشد.

 

ask/inquire/enquire after

وقتی که می خواهیم در مورد کسی (نه شیئی) اطلاعاتی بگیریم ( به ویژه در مورد سلامتی کسی ) از ask/ enquire after استفاده می کنیم:

I’m phoning to ask /enquire after Mrs. Brown in ward 4.

تلفن کردم که حال خانم براون در بخش ۴ را جویا شوم.

He got angry when they asked/enquired about his private life.

وقتی که آنها راحع به زندگی خصوصی او پرسیدند عصبانی شد.

در مواقعی که می خواهیم راجع به خواسته ی مردم بپرسیم از asked for بهره می گیریم:

He finished the drink quickly and asked for another.

او نوشیدنی اش را سریع تمام کرد و یکی دیگر طلب کرد.

 

care for

وقتی که می خواهیم راجع به مراقبت های ضروری از کسی، جهت حفظ سلامتی اش سخن بگوییم از care for استفاده می کنیم:

Jan cared for her disabled mother until her death last year. (Or Jan took care of ….).

جین از مادر معلول خود مراقبت می کرد تا این که سال گذشته او درگذشت.

care for

ترکیب care for را به معنی like  به ویژه در جملات منفی، نیز به کار می بریم و در  تعارفات نیز با معنی want به کار می رود، البته کاربرد آن در این دو معنا بیشتر در موارد رسمی استفاده می شود:

I don’t care for the theatre much.

من به تئاتر زیاد علاقه ندارم.                  

Would you care for a cup of coffee?    

یک فنحان قهوه میل دارید؟

درموقع بحث یا گرفتن اطلاعات می توانیم از talk , learn ,know به همراه of استفاده کنیم:

Diane went recently to loans and can talk of nothing else.

دایان اخیرا به لائوس رفت و نمی تواند راجع به چیز دیگر حرف بزند.

The whole country knew of Churchill’s love of cigars.

کل کشور از علاقه شدید چرچیل به سیگار خبر دارند.

 I have just learned of the death of Dr. Brown.

من تازه از مرگ دکتر براون با خبر شده ام.

 

ask for

وقتی که می خواهیم خواسته ای را مطرح کنیم از ask for استفاده می کنیم:

.he finished the drink quickly and asked for another

او نوشیدنی اش را تمام کرد و یکی دیگر درخواست کرد.

talk , agree

وقتی که به همراه talk و agree از حرف اضافه on استفاده می کنیم آن گاه on  معنای “در ارتباط با” دارد:

I was asked to talk on my research. (Or ….. to talk about).

از من خواسته شد که راجع به تحقیق ام صحبت کنم.

We agreed on a time to meet.

ما راجع به زمان ملاقات توافق کردیم.

 

agree to

هنگامی که می خواهیم بگوییم کسی اجازه می دهد که کاری انجام بگیرد از agree to استفاده می کنیم :

Once the government agreed to the scheme it ahead without delay.

به محض آنکه دولت با آن طرح موافقت کرد اجرای آن بدون وقفه جلو رفت.

استفاده از with  یا talk  یا argue 

وقتی که می خواهیم نام کسی را که با آن صحبت می کنیم بیان کنیم آن گاه از حرف اضافه with  یا talk  یا argue  استفاده می کنیم :

I used to argue/talk with Les for hours.

من با لس ساعت ها به گفتگو می نشستیم.         

 agree with

برای اینکه دو نفر عقیده ی یکسانی دارند از agree with  بهره می گیریم.

Adam thinks we should accept the offer, and I agree with him.                                                        

آدام فکر می کند که باید آن پیشنهاد را بپذیریم، و من با او موافقم.

agree with

و در مواقعی که می خواهیم موافقت خود را با ایده یا عملی اعلام کنیم نیز از agree with استفاده می کنیم:

I agree with letting children choose the clothes they wear.

من موافقم که به بچه ها اجازه بدهیم لباسی را که می خواهند بپوشند، خودشان انتخاب کنند.

یا در مواقعی که قصد داریم بگوییم دو نوشته یا سند یکسان هستند:

Tom’s story agreed with that of his son.

داستان تام با داستان پسرش مثل هم هستند.

 

 

 

اگر علاقمند به مطالعه ی دیگر حروف اضافه هستید کلیک کنید

4.7/5 ( 3 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *