حروف اضافه مکان و حرکت قسمت ۲

حروف اضافه مکان و حرکت ۲

Along, through  

اگر قسمت اول این آموزش را مطالعه نکرده اید: برای آموزش حروف اضافه مکان و حرکت قسمت اول کلیک کنید

وقتی که می خواهیم راجع به دنبال کردن مسیر (جاده، رودخانه و غیره ) صحبت کنیم از Along استفاده می کنیم:  

They walked along the footpath until they came to a small bridge.

آن ها در امتداد کوره راه حرکت کردند تا به پل کوچکی رسیدند.

در مواقعی که می خواهیم تاکید کنیم که داریم راجع به حرکت در یک فضای سه بعدی صحبت کنیم (نه یک فضای دو بعدی یا سطحی صاف و منطقه ای مسطح) از through بهره می گیریم:

.He pushed his way through the crowd of people to get to her

مرد با فشار راهش را میان جمعیت باز کرد تا به زن برسد.

 

وقتی که می خواهیم حرکت از یک سو به انتهای سوی دیگر را ابرازکنیم از through استفاده می کنیم. مقایسه کنید:

She walked through the forest to get to her grandmother’s house.

او برای رسیدن به خانه مادر بزرگش، از یک سوی جنگل را پیاده طی کرد.

She spent a lot of her free time walking in the forest.

او مقدار زیادی از اوقات فراغت خود را به قدم زدن در جنگل می پرداخت.

 

Above, over, below, under, beneath, underneath ,throughout

وقتی که می خواهیم بگوییم چیزی در بالای چیز دیگر است می توانیم از above یا over استفاده کنیم :

برای مطالعه ی گرامرحروف اضافه استثنا کلیک کنید

“Above / over the door was a sign saying, “Mind your head

در بالای در علامتی می گفت: ” مراقب سر خود باشید “

اما وقتی که چیزی مستقیما در بالای چیزی قرار ندارد از Above استفاده می کنیم ، مقایسه کنید:

They lived in a village in mountains above the lake

آن ها در دهکده ای واقع در کوهستان های بالای دریاچه زندگی می کردند ( نه دقیقا در بالای سطح دریاچه )

 The bird hovered just a few meters above / over the lake

پرنده در ارتفاع چند متری بالای دریاچه بال می زد (نه دقیقا در بالای سطح دریاچه)

 

برای مطالعه ی حروف اضافه بعد از فعل کلیک کنید

وقتی که می خواهیم بگوییم چیزی روی چیزی دیگر را می پوشاند و با آن در تماس قرار می گیرد به جای Above  از over  استفاده می کنیم:

.She put a quilt over the bed

او لحافی را روی رخت خواب انداخت.

و معمولا وقتی که می خواهیم از حرکت افقی در بالای سطح چیزی صحبت کنیم از Over استفاده می کنیم :

I saw the helicopter fly out over the water, near the fishing boat.

 من دیدم که هلیکوپتر بر فراز آب ، قایق ماهیگیری ، پرواز می کرد.

 

Below متضاد above است ، متضاد Over  تفاوت در استفاده از below  و  under  مشابه تفاوت میان above  و over  است :

It’s hard to believe that there is a railway line below / under the building.

 باور این موضوع سخت است که خط آهن دقیقا در زیر ساختمان قرار دارد.

 Her head was below the level of the table so nobody noticed her.

سر او در پایین تر از سطح میز بود ، به همین دلیل کسی متوجه او نشد.

She hide the presented under a blanket.

او هدیه ها را در زیر پتو پنهان کرد .   

Esther ran under the bridge.

استر در زیر پل دوید.

 

برای مطالعه ی حروف اضافه بعد از اسم کلیک کنید

 به جای under می توانیم از underneath  به عنوان حرف اضافه مکان استفاده می کنیم. Beneath در قیاس با under یا below حالت رسمی تری دارد.

برای تاکید براین که چیزی در همه جای مکانی وجود دارد از throughout  استفاده  می کنیم:

The flower is found throughout the island.

آن گل (اشاره به گلی خاص) در سراسر آن جزیره یافت می شود.   

The same laws apply throughout Europe.

در سراسر اروپا قوانین یکسانی اعمال می شود.

 

 برای مطالعه ی حروف اضافه ی دیگر کلیک کنید

5/5 ( 1 نظر )

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *