قید زمان

قید زمان

قید زمان، زمان وقوع یک اتفاق را بیان کرده و همچنین مدت انجام و تعداد دفعات تکرار را مشخص می کند. قید های زمان غیر قابل تغییر هستند و آنها به شدت در زبان انگلیسی رایج اندمحل قرار گیری قید های زمان در جمله یک استاندارد مشخص دارد و البته به این بستگی دارد که مفهوم کلی عبارت چه زمانی را به ما نشان دهد.

قوانین زیر در پیدا کردن قید زمان در جمله و استفاده ی آسان از آن به شما کمک می کنند:

۱. قیدهای زمان اغلب در انتهای جملات بهترین کارایی خود را نشان می دهند. 

.Robin Hood swindled the sheriff of Nottingham yesterday

رابین هود کلانتر ناتینگهام را دیروز فریب داد.

I’m going to tidy my room tomorrow.

.من فردا اتاقم را مرتب می کنم

 

۲. جایگاه استاندارد قید هایی که زمان را مشخص می کنند، در انتهای جمله است. اما این دسته می توانند برای تاکید بیشتر در جایگاه های دیگر جمله، مثل اول یا اخر عبارت قرار بگیرند.

برای مثال، زمانی که میخواهیم بر روی زمان تاکید بیشتری کنیم،  قید زمان را در ابتدای جمله قرار می دهیم، حتی بعضی از آنها قبل از فعل اصلی جایگذاری می شوند. در حالی که دیگر قید ها این ویژگی را ندارند.

شما می توانید موقعیت قید زمان را تغییر داده تا روی جنبه ی خاصی از یک جمله تاکید کنید. به موقعیت قید later در جملات زیر توجه کنید:

.Later, Robin Hood stole the king’s crown

 کمی بعد، رابین هود تاج پادشاه را دزدید. (در این جمله، زمان نقش کلیدی را ایفا می کند)

.Robin Hood later stole the king’s crown

رابین هود کمی بعد، تاج پادشاه را دزدید. (این جمله رسمی تر از جمله ی بالاست و مثالی از گزارش یک پلیس را به شما نشان می دهد.)

.Robin Hood stole the king’s crown later

رابین هود تاج پادشاه را کمی بعد دزدید. (این استفاده از قید نسبت به دو جمله ی بالا مرسوم تر و استانداردتر است.) 

 

۳. قیدهایی که درباره ی مدت زمان انجام فعلی به شما اطلاعاتی می دهند نیز در انتهای جملات بهترین کارایی خود را نشان می دهند. در این نوع عبارات، کلمه “for” همیشه با مدت مشخص و معلومی همراه می شود. در حالی که “since”  عمدتا  نقطه نهایی پایان یک عمل را نشان می دهد. 

مثلا زمانی که می گوییم “من فرانسه هستم برای مدت سه روز ” ، همراه با تمام مشخصاتی که می دهیم مدت را نیز معلوم می کنیم. محل قرار گیری این قید هم در پایان جمله است.

برای درک بهتر تفاوت این دو کلمه به این مثال توجه کنید : “من سه روز میرم شیراز” ؛ “من تا سه شنبه شیراز هستم

.She stayed at her grandmother’s house all day

او تمام روز را در خانه ی مادربزرگش سپری کرد.

.My father was up with heartburn for hours

 پدرم ساعت ها با سوزش معده بیدار بود.

.I stayed in Switzerland for three days 

من سه روز در سوییس ماندم. 

.I have not seen you since Monday

من از دوشنبه تاحالا تو را ندیده ام.

 

۴. قیدهایی که تعیین می کنند عملی به چه تعداد دفعاتی انجام می شود در انتهای جمله قرار می گیرند. 

.The newspaper arrives daily

روزنامه هر روز می رسد.

.They go out to dinner weekly

آن ها هر هفته برای شام بیرون می روند.

 

۵. هنگام استفاده از چند قید زمان در یک جمله، آن ها را به ترتیب زیر بیان کنید. 

دسته اول (When): قیدهایی که به زمان وقوع اتفاقی اشاره می کنند؛ مانند Yesterday, tomorrow, today, last year 

دسته دوم (How long): قیدهایی که به دوره ی زمانی وقوع اتفاقی اشاره دارند؛ مانند All day, for a year, since 1988

دسته سوم (When): قیدهایی که به تکرار وقوع اتفاقی اشاره می کنند؛ مانند Often, never, seldom, always

ترتیب استفاده از این قیدها در یک جمله به صورت زیر می باشد: 

  ۱- How long, 2 – How often, 3 – When

مثال هایی از ترتیب درست این سه قید در کنار یکدیگر را در جدول پایین مشاهده کنید:

 I work (1) for five hours (2) everyday : How long (۱) + How often (2)

(The magazine was published (2) weekly (3) last year : How often (2) + When (3

 (I was abroad (1) for two months (3) last year : How long (1) + When (3

She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year : How long (1) + How often (۲) + When (3

 

قید های زمانی که تکرار و مکررات را مشخص می کند.

قید تکرار نوعی قید زمان است و در این پست همه چیز درباره ی آن به طور جامع توضیح داده شده است. این مدل از قید ها تعداد تکرار یک کار را نشان می دهد. به این مثال توجه کنید: “علی هر روز تمرینات ورزشی خود را انجام می دهد”. خوب با خواندن این جمله متوجه می شویم که شخص مورد نظر هر روز یک سری از کارها را انجام می دهد و این اعمال هر روز برای او تکرار می شود.

 

بسیاری از قید هایی که تعداد تکرار را نشان می دهند می توانند در ابتدا یا انتهای عبارت قرار بگیرند، اگر چه که “some” از این قاعده مستثنی است.  این را هم به یاد داشته باشید که قید ها زمانی که در اول یا اخر جمله قرار می گیرند از نظر معنایی قدرتمند تر ظاهر می شوند.

 

Adverb that can be used in two positions

Stronger position

(با تاکید بیشتر)

Weaker position

(با تاکید کمتر)

frequently I visit France frequently. frequently visit France.
generally Generally, I don’t like spicy food. generally don’t like spicy food.
normally I listen to classical music normally. normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. usually enjoy being with children.

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

frequently

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I visit France frequently.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

frequently visit France.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

generally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

Generally, I don’t like spicy foods.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

generally don’t like spicy foods.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

normally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I listen to classical music normally.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

normally listen to classical music.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

occasionally

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I go to the opera occasionally.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

occasionally go to the opera.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

often

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

Often, I jog in the morning.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

often jog in the morning.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

regularly

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I come to this museum regularly.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

regularly come to this museum.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

sometimes

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I get up very early sometimes.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

sometimes get up very early.

___________________________

ADVERB THAT CAN BE USED IN TWO POSITIONS

قید هایی که میتوانند در دو موقعیت استفاده شوند

usually

STRONGER POSITION

موقعیت تاکیدی

I enjoy being with children usually.

WEAKER POSITION

در جایگاه تاکیدی اما با تاکید کمتر

usually enjoy being with children.

 

Yet (هنوز)

واژه ” yet ” در عبارت های سوالی یا منفی قرار می گیرد تا نشان دهد عملی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما انتظار می رود که در آینده انجام می شود. محل قرار گیری آن هم در انتهای جمله یا بعد از ” not”  است .

Have you finished your work yet?

آیا کارت را تا به حال (هنوز) به پایان رسانده ای؟

No, not yet.

.نه هنوز

They haven’t met him yet.

.آن ها هنوز او را ملاقات نکرده اند

Haven’t you finished yet?

هنوز تمام نکرده ای؟

 

Still (باز هم)

کلمه “Still”  تداوم را بیان می کند. در جملات مثبت آن را  قبل از فعل اصلی قرار می دهیم و در صورتی که فعل کمکی بیاید، بعد از آن قید را جایگذاری می کنیم (as be, have, may, & must). اگر فعل اصلی مصدر با to  باشد،  سعی کنید ‘still‘ را بعد از ان قرار دهید تا قبل ان. در سوالات، ‘still‘ پشت فعل اصلی قرار می گیرد.

She is still waiting for you.

او هنوز منتظر توست.

Jim might still want some.

 جیم ممکن است هنوز کمی بخواهد. 

Do you still work for the BBC?

آیا هنوز برای بی بی سی کار می کنی؟

Are you still here?

آیا هنوز اینجایی؟

I am still hungry.

من هنوز گرسنه ام.

 

ترتیب قید های زمان

اگر شما نیازمند این بوددید که در جمله از چندین قید زمان استفاده کنیم طبق ترتیب زیر عمل کنید:

۱: how long 2: how often 3: when

۱ + ۲ : I work (1) for five hours (۲) every day

من هرروز برای ۵ ساعت کار می کنم.

۲ + ۳ : The magazine was published (2) weekly (۳) last year.

مجله سالانه هر هفته منتشر می شود.

۱ + ۳ : I was abroad (1) for two months (۳) last year.

من سال پیش به مدت ۲ ماه خارج از کشور بودم.

۱ + ۲ + ۳ : She worked in a hospital (1) for two days (۲) every week (۳) last year.

او سال پیش در یک بیمارستان  هفته ای دو روز کار کرد.

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

3.7/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *