قید حالت - اکادمی پویاروشان - دکترعطایی - اموزش زبان

قید حالت

چگونگی انجام یک کار را قید حالت شرح می دهد. مثلا “چنگیز خیلی سریع رانندگی می کرد”، در این مثال خیلی سریع قید حالت است؛ و برای فهمیدن آن کافیست این سوال را بپرسید “چنگیز چگونه رانندگی می کرد؟”

مثال های زیر تاثیر قید حالت را در جمله و معنای آن نشان می دهد.

.The boys ran

پسرها دویدند.

(هیچ قید حالتی در این جمله وجود ندارد. پس حالت دویدن پسرها را نمی توانیم تصور کنیم.)

.The boys ran quickly

پسرها به سرعت دویدند.

(قید حالت در این جمله quickly است و حالت دویدن پسرها را توصیف می کند.)

He swims well.

.او به خوبی شنا می کند

She spoke softly.

.او به نرمی صحبت می کرد

James coughed loudly to attract her attention.

.جیمز بلند سرفه می کرد تا توجه جلب کند

 

قوانین زیر برای پیدا کردن قیدهای حالت و استفاده ی آسان از آن ها به شما کمک می کنند:

۱. محل قرارگیری قید حالت بعد از فعل اصلی یا بعد از مفعول است. یک قید حالت را نمی توان بین فعل اصلی و مفعول قرار داد.

.She talked loudly

(بعد از فعل اصلی) او بلند صحبت کرد.

.He left the room quickly

(بعد از مفعول) او اتاق را به سرعت ترک کرد.

 

۲.  برای تاکید بیشتر و همینطور استفاده ی ادبی از این قید، در جمله قید حالت را قبل از فعل و مفعول قرار می دهیم و هرگاه این قیدها در ابتدای جمله قرار بگیرند توجه خواننده را بیشتر جلب می کنند.

.He greedily ate the chocolate cake

او با طمع کیک شکلاتی را خورد. (قید greedily قبل از مفعول (cake) و فعل (ate) قرار گرفته است.)

.Slowly, the students left the classroom

آهسته آهسته، دانش آموزان کلاس را ترک کردند. (قید slowly در ابتدای جمله قرار گرفته است.)

 

جملات زیر مثال هایی از کاربرد درست و نادرست از قید حالت می باشند. 

He ate greedily the chocolate cake. [incorrect]                        He generously gave us the money. [correct]

He gave us generously the money. [incorrect]                         He ate the chocolate cake greedily[correct]

He gave us the money generously[correct]                            He greedily ate the chocolate cake. [correct]

 

۳. اگر قبل از مفعول مربوط به فعل حرف اضافه وجود داشت، پس شما می توانید قید حالت را قبل از حرف اضافه یا بعد از مفعول قرار دهید. کلمه towards در هر دو جمله حرف اضافه می باشد.

The child ran happily towards his mother.

.کودک با شادی به سمت مادرش دوید

The child ran towards his mother happily.

.کودک با شادی به سمت مادرش دوید

 

۴. قید های حالتی که در زیر می بینید همیشه باید بعد از فعل قرار بگیرند:

well, badly, hard, & fast

He swam well despite being tired.

او علی رغم خسته بودن به خوبی شنا کرد.

The rain fell hard during the storm.

باران در طول طوفان تند می بارید.

 

۵. زمانی که قید های زیادی در جمله دارید، موقعیت قرار گیری آنها در جمله بسیار با اهمیت تر از محل قرار گیری یک فعل در جمله می شود. فرض کنید دو جمله داریم که در اولی قید بعد از فعل و در دومی قید در انتهای جمله قرار گرفته است. معنای این دو جمله بسیار از هم متفاوت هستند زیرا مکان قرارگیری قید در جمله باعث این تغییر معنی می شود. 

برای مثال به این دو جمله دقت کنید: “سعید خیلی زیاد تلاش می کرد که اشتباه نکند.” ؛ “سعید تلاش می کرد که خیلی زیاد اشتباه نکند.” می بینید که در مثال اول، تاکید “خیلی زیاد” روی تلاش شخص است، در صورتی که در مثال دوم، تاکید روی اشتباهشخص است.

در مثال های زیر می توانید تفاوت های بیشتری را به زبان انگلیسی ببینید.

 

Example Meaning

 

She quickly agreed to re-type the letter.

او فورا قبول کرد تا نامه را دوباره تایپ کند.

the agreement is quick

قبول درخواست فوری است

 

She agreed quickly to re-type the letter.

او فورا قبول کرد تا نامه را دوباره تایپ کند.

the agreement is quick

قبول درخواست فوری است

 

She agreed to re-type the letter quickly.

او قبول کرد تا نامه را به سرعت تایپ کند.

the re-typing is quick

تایپ نامه فوری است

 

He quietly asked me to leave the house.

او به ارامی از من خواست تا اتاق را ترک کنم

the request is quiet

درخواست به آرامی شده

 

He asked me quietly to leave the house.

او به ارامی از من خواست تا اتاق را ترک کنم

the request is quiet 

درخواست به آرامی مطرح شده

 

He asked me to leave the house quietly.

او از من خواست تا به آرامی اتاق را ترک کنم.

the leaving is quiet

ترک کردن آرام شکل گرفته

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (3 نظر)

One reply on “قید حالت

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *