ضمیر-صفات_ملکی-آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

در این پست ضمایر و صفات ملکی – ضمایر فاعلی – ضمایر مفعولی – ضمایر ملکیت -ضمایر  انعکاسی – ضمایر تاکیدی فهرست و لیست شده اند آموزش داده می شوند و کاربرد آنها توضیح داده می شود 

ضمایر و صفات ملکی

ضمایر جایگزین اسم ها می شوند، ضمایر متفاوت به دو عنصر متفاوت نیازمند هستند: اسم جایگزین شده و اسمی که تغییر می دهند در جمله. 

 

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

۱st person singular

(اول شخص مفرد)

I me my mine myself

۲nd person singular

(دوم شخص مفرد)

you you your yours yourself

۳rd person singular, male

(سوم شخص مفرد، مذکر)

he him his his himself

۳rd person singular, female

(سوم شخص مفرد، مونث)

she her her hers herself

۳rd person singular, neutral

(سوم شخص مفرد، اشیا)

it it its   itself

۱st person plural

(اول شخص جمع)

we us our ours ourselves

۲nd person plural

(دوم شخص جمع)

you you your yours yourselves

۳rd person plural

(سوم شخص جمع)

they them their theirs themselves

 

۱st person singular

(اول شخص مفرد)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

I

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

me

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

my 

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

mine

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

myself

_________________________

۲nd person singular

(دوم شخص مفرد)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

you

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

you

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

your 

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

yours

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

yourself

_________________________

۳rd person singular, male

(سوم شخص مفرد، مذکر)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

he

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

him

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

his

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

his

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

himself

_________________________

۳rd person singular, female

(سوم شخص مفرد، مونث)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

she

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

her

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

her

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

hers

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

herself

_________________________

۳rd person singular, neutral

(سوم شخص مفرد، اشیا)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

it

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

it

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

its

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

itself

_________________________

۱st person plural

(اول شخص جمع)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

we

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

us

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

our

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

ours

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

ourselves

_________________________

۲nd person plural

(دوم شخص جمع)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

you

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

you

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

your

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

yours

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

yourselves

_________________________

۳rd person plural

(سوم شخص جمع)

Subject Pronoun

ضمیر فاعلی

they

Object Pronoun

ضمیر مفعولی

them

Possessive Adjective (Determiner)

 صفت مالکیت

their

Possessive Pronoun

 ضمیر مالکیت

theirs

Reflexive or Intensive Pronoun

ضمایر بازتابی یا تاکیدی

themselves

 

ضمایر فاعلی

ضمایر فاعلی جایگزین اسم هایی که در جمله فاعل هستند می شوند. معمولا در سوم شخص برای جلوگیری از تکرار اسم مورد استفاده قرار می گیرند. ضمایر فاعلی زمانی به کار میروند که ضمیر در جایگاه فاعل باشد. منظور از ضمیر در جایگاه فاعل باشد چیست؟ به این مثال دقت کنید; “من تو را دوست دارم”. در این جمله ضمیر “من” در نقش فاعل و “تو” در نقش مفعول قرار دارند و فعل ما “دوست داشتن” است.

 

 • I am 16.
 • You seem lost.
 • Jim is angry, and he wants Sally to apologize.
 • This table is old. It needs to be repainted.
 • We aren’t coming.
 • They don’t like pancakes.
 

 

برای مطالعه بیشتر در مورد ضمایر فاعلی ، کلیک کنید

 

ضمایر مفعولی

 ضمایر مفعولی جایگزین اسم هایی می شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مفعول جمله هستند. به عبارتی ساده تر، هر موقع که ضمیر در جایگاه مفعول باشد، از ضمایر مفعولی استفاده می کنیم. به عنوان مثال; “کتاب رو بده به من”; در این جمله “من” ضمیر مفعولی و فعل “دادن” است. 

 

 • Give the book to me.
 • The teacher wants to talk to you.
 • Jake is hurt because Bill hit him.
 • Rachid recieved a letter from her last week.
 • Mark can’t find it.
 • Don’t be angry with us.
 • Tell them to hurry up!
 

 

برای مطالعه بیشتر در مورد ضمایر مفعولی ، کلیک کنید

 

صفات ملکی (مشخص کننده)

صفات ملکی ضمیر نیستند، اما خب خالی از لطف نیست که آنها را نیز یاد بگیریم؛ چرا که ساختار آنها شبیه به ضمایر ملکی است. صفات ملکی به عنوان صفت عمل می کنند و قبل از اسمی که شرح می کنند در جمله قرار می گیرند. علاوه بر ان، بر خلاف ضمایر آنها جایگزین اسم نمی شوند.

 

 • Did mother find my shoes?
 • Mrs. Baker wants to see your homework.
 • Can Jake bring over his baseball cards?
 • Samantha will fix her bike tomorrow.
 • The cat broke its leg.
 • This is our house.
 • Where is their school?

 

 

ضمایر مالکیت

خب حالا که با صفات ملکی آشنا شدیم، وقت آن است که ضمایر ملکی را فرا بگیریم. ضمایر ملکی جایگزین اسم های ملکی میشوند. به این مثال توجه کنید; “کتاب مال اوست”. در این جمله، ضمیر “اوست”، یک ضمیر ملکی است، چون به مالکیت “او” به “کتاب” اشاره دارد.

 

 • This bag is mine.
 • Yours is not blue.
 • That bag looks like his.
 • These shoes are not hers.
 • That car is ours.
 • Theirs is parked in the garage.
 

 

برای مطالعه بیشتر در مورد ضمایر مالکیت ، کلیک کنید

 

ضمایر انعکاسی و تاکیدی 

ضمایر بازتابی

ضمایر بازتابی و تاکیدی در واقع دارای یک فرم و یک نوع شکل هستند اما زمانی که در جمله قرار میگیرند کاربرد و معنای متفاوتی را القا میکنند .حالا این یعنی چه ؟!

اگر در جمله ای فاعل و مفعول یکی باشد، ما از ضمایر انعکاسی استفاده میکنیم. به عنوان مثال; وقتی می گویید که “من به خودم انگلیسی یاد دادم”، فاعل  و مفعول خود شما هستید یا به عبارتی دیگر فاعل مفعول را انعکاس می کند و از این رو به این دسته از ضمایر، ضمایر انعکاسی می گوییم.

این را هم در نظر داشته باشید که شما هرگز نمیتوانید یک ضمیر انعکاسی را از جمله حذف کنید، زیرا با حذف آن مجله از نظر معنایی ولغوی دچار اشکال میشود.

 

 • I told myself to calm down.
 • You cut yourself on this nail?
 • He hurt himself on the stairs.
 • She found herself in a dangerous part of town.
 • The cat threw itself under my car!
 • We blame ourselves for the fire.
 • The children can take care of themselves.
 

 

برای مطالعه بیشتر در مورد ضمایر انعکاسی ، کلیک کنید

 

ضمایر تاکیدی

بعد از ضمایر انعکاسی نوبت به ضمایر تاکیدی میرسد. ضمایر تاکیدی بروی فاعل یک عبارت تاکید دارند، برخلاف ضمایر بازتابی که به فاعل اشاره دارند ! به عنوان مثال; “من خودم رفتم”; در این عبارت “خودم” یک ضمیر تاکیدی است و بر روی “من” تاکید کرده.

ضمایر انعکاسی مفعول یا فاعل نیستند و صرفا تاکیدی روی ضمیر دیگری هستند. همچنین میتوانند از یک جمله حذف شوند بدون اینکه معنای کلی جمله تغییری کند .محل قرار گیری ضمیر تاکیدی هم میتواند پس از فاعل یک عبارت یا در انتهای جمله باشد.

 

 • I made these cookies myself.
 • You yourself asked Jake to come.
 • The Pope himself pardoned Mr. Brown.
 • My teacher didn’t know the answer herself.
 • The test itself wasn’t scary, but my teacher certainly is.
 • We would like to finish the renovation before Christmas ourselves.
 • They themselves told me the lost shoe wasn’t a problem.
 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر ضمیر ها هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *