صفاتی که مقادیر برابر را مقایسه می کنند - آکادمی پوریاروشان - دکتر عطایی

صفت های مقایسه ای

 در انگلیسی برای بیان مقدار یا تعداد مشخص از هرچیزی از قاعده و قانون خاصی استفاده می کنند. این قوانین در موضوع خاصی تحت عنوان اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش بیان می شود.

اول از همه باید بدانیم اسم قابل شمارش و غیر قابل شمارش یعنی چه؟

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

۱. برای افراد، اشیاء و مکان هایی که می توانیم آن ها را بشماریم از اسامی قابل شمارش استفاده می کنیم. این اسامی هم شکل مفرد دارند هم جمع

  • برخی اسامی قابل شمارش تنها شکل جمع دارند.                      The clothes are dirty – The jeans are blue
  • در برخی اسامی قابل شمارش، شکل مفرد و جمع یکی است.    one fish, four fish – one sheep – two sheep
  • اسامی قابل شمارش مفرد با a/an/the می آیند در حالی که اسامی قابل شمارش جمع یا the می گیرند یا چیزی قبل از آن ها نمی آید. 

 

۲. برای چیزهایی که نمی توانیم آن ها را بشماریم از اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

برای مثال اسامی مختلف (ice, air, milk) و اسامی انتزاعی (peace, death, culture) این اسامی نیز غیر قابل شمارش هستند.

trust, happiness, education, friendship, time, homework, etc 

  • برخی اسامی غیر قابل شمارش همچون اسامی جمع به s- ختم می شوند اما از آنجا که این اسامی غیر قابل شمارش هستند، فعلی که برایشان به کار می رود فعل مفرد است. Mathematics is difficult – The news is bad 
  • برای اسامی غیر قابل شمارش از a/an استفاده نمی شود فقط می توانند the بگیرند یا قبل از آن ها چیزی استفاده نشود. 
  • بسیاری از اسامی غیر قابل شمارش، مواد مختلف هستند. مانند: 

جامد: wool, chalk, glass, wood 

مایع: blood, coffee, tea, shampoo

گاز: air, pollution, oxygen

مواد دیگر: metal, gold, cotton

 

برای مطالعه ی بیشتر درباره ی اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش کلیک کنید

صفاتی که مقادیر برابر را مقایسه می کنند

برای مقایسه دو چیز برابر، از الگو زیر استفاده می کنیم:

as + adjective indicating quantity (صفاتی که کمیت را نشان می دهند) + noun (اسم) + as

صفت کمیتی که استفاده می کنیم به این بستگی دارد که اسم مورد نظر قابل شمارش باشد یا غیر قابل شمارش.

 

مقایسه اسامی قابل شمارش

به همراه اسامی قابل شمارش از as many , as few استفاده می کنیم، گاهی اوقات اگر از متن جمله مشخص باشد چه اسمی را مقایسه می کنیم، ممکن است اسم حذف شود. (مانند آخرین مثال).

They have as many children as we do.

.آن ها به تعدادی که ما بچه داریم، بچه دارند

We have as many customers as they do.

.ما به تعدادی که آن ها مشتری دارند، مشتری داریم

Tom has as few books as Jane.

.تام به اندازه ی جین چند کتاب دارد

I have visited the States as many times as he has.

.من ایالات را به تعدادی که او دیده است، دیده ام

I have three brothers. That’s as many as you have. (“brothers” is understood)

.برادرها حذف شده چون از متن معلوم است) من سه برادر دارم. تو هم به همین تعداد داری)

 

مقایسه اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش به همراه as much, as little می آیند. ممکن است در بعضی جمله ها که اسم به راحتی از جمله درک می شود، حذف شود (مانند آخرین مثال).

John eats as much food as Peter.

.جان به همان مقداری که پیتر غذا می خورد، غذا می خورد

You’ve heard as much news as I have.

.تو به همان اندازه ای که من اخبار شنیده ام، اخبار شنیده ای

He’s had as much success as his brother has.

.او به همان اندازه ای که برادرش موفق بوده، موفق بوده است

(I’m not hungry. I’ve had as much as I want. (“food” is understood

غذا حذف شده چون از جمله معلوم است) .من گرسنه نیستم. هرچقدر خواستم خوردم)

 

   اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفت هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *