صفت - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - اموزش زبان

استفاده از صفات برای مقایسه ویژگی ها (صفت های هم سانی)

فرض کنید می خواهید به انگلیسی بگویید دوستتان هم قد شماست یا ویژگی مشترکی با او دارید یا اصلا ویژگی متفاوتی دارید. برای بیان این ویژگی ها، باید صفت ها را بلد باشیم و زمانی که می خواهیم ویژگی های دو چیز را مقایسه کنیم از یک ساختار استاندارد الگو می گیریم. 

وقتی که ویژگی ها برابر هستند

 مقایسه ویژگی های برابر ساده است، کافیست الگوی زیر را به خاطر بسپارید:

as + adjective describing the attribute (صفت) + as

Tom is as tall as his brother.

(تام به اندازه برادرش بلند است (هم قد اوست

I am as hungry as you are.

.من به اندازه ی تو گرسنه هستم

Sally is as nice as Jane.

.سالی به اندازه ی جین خوب و خوش رفتار است

 

در فارسی زمانی که می خواهیم بگوییم دو چیز یا دو نفر و … از نقطه نظر یک صفت یا قید همسانند یا همسان نیستند، می گوییم: 

  • من و برادرم هم قدیم. 
  • من و او هم سنیم. 
  • ایران به بزرگی کانادا نیست.
  • من به ثروتمندی راکفلر نیستم. 

اینگونه صفت ها و قیدها را در فارسی: “صفت ها وقیدهای همسانی” و در انگلیسی “as … as comparison” می نامیم. 

در فارسی، صفت ها و قیدهای همسانی را به سه شکل درست می کنیم:

بعضی وقت ها با آوردن “هم” در جلوی صفت، صفت همسانی می سازیم: او هم سن من است.

بیشتر وقت ها هم با آوردن “به” در جلوی صفت یا قید و “–ی” در پشت صفت یا قید، “صفت یا قید همسانی را می سازیم”:

  • او به خوبی من رانندگی نمی کند. 
  • من به تندی او نمی توانم بزنم.

گاهی نیز با استفاده از “آنقدر”، “صفت ها و قیدهای همسانی” را می سازیم:

  • من آنقدر که تو عجله داری، عجله ندارم. 
  • آنقدر هم که می گویند آدم بدی نیست. 

در انگلیسی، اینگونه قیدها و صفت ها را، با آوردن صفت یا قید بین دو “as” می سازیم: 

به سبکی پر        as light as a feather

به تندی برق         as quick as a flash

به سفیدی گچ          as white as chalk 

به آسانی الفبا             as easy as ABC

به سردی یخ                 as cold as ice

سیاه مثل زغال           as black as coal

حریص مثل خوک    as greedy as a pig

 

اصطلاحات بالا در جملات زیر در قالب جمله آورده شده اند. 

.She’s as greedy as a pig

مثل خوک حریصه. (این یک اصطلاح است.)

.It’s as soft as cotton

مثل پنبه نرمه.

.It’s as light as a feather

مثل پر سبکه.

.He’s as cunning as a fox

مثل روباه مکاره.

.He’s as cool as a cucumber

مثل سیب زمینی بی رگه. (البته ترجمه واژه به واژه ی این جمله چنین است: مثل خیار خونسرد و بی هیجانه.)

.It’s as dry as a bone

مثل آجر خشکه. (ترجمه واژه به واژه این جمله: مثل استخوان خشکه.) 

 

حال به چند جمله مثالی از این ساختار توجه کنید: 

.He’s as old as your son

او هم سن پسرته.

.He’s as rich as Rockefeller

او ثروت قارون رو داره. (به ثروتمندی راکفلره)

.This one is as heavy as that one

این یکی به سنگینی آن یکی است.

.Peter is not as intelligent as Janet

پیتر به باهوشی جنت نیست.

 

نکته: وقتی فعل منفی است، می توان از so … as به جای as … as استفاده کرد: 

.Peter is not so intelligent as Janet

پیتر به باهوشی جنت نیست.

.I’m not so tall as you

 من هم قد تو نیستم.

?He’s not so old as you, is he

اونکه هم سن تو نیست!

.It’s not so warm as yesterday, today

امروز به گرمی دیروز نیست. 

 

 ترکیب “the same as …” در واقع “ضمیر” است و معادل “عین … “ در فارسی است. 

.I think the same as you do about it

 من در این مورد عین شما فکر می کنم.

Just do the same as me = as I do

دقیقا عین من انجام بده. (استفاده از “me” در جمله بالا یک غلط مصطلح است.)

.I’d like one the same as yours

من یکی عین مال تو می خوام.

اما اگر بعد از “the same” اسمی قرار بگیرد، در آن صورت “the same” نقش صفتی نسبت به آن اسم پیدا خواهد کرد و معادل فارسی آن “همان…” “که…”  خواهد بود:

?Do you go to the same school as your brother does

آیا شما به همان مدرسه که برادرتان می رود، می روید؟ 

?Does your wife work in the same department as you do

همسرتان در همان قسمتی که شما کار می کنید، کار می کند؟ 

 

 

وقتی که ویژگی ها برابر نیستند

می توانیم از سه ساختار زیر بهره ببریم:

not as + adjective describing the attribute (صفت) + as

less + adjective describing the attribute (صفت) + than

comparative adjective (صفت قیاسی) + then

Mont Blanc is not as high as Mount Everest.

.مونت بلان به بلندی کوه اورست نیست

Mont Blanc is less high than Mount Everest.

.مونت بلان کم ارتفاع تر از کوه اورست است

Mount Everest is higher than Mont Blanc.

.کوه اورست بلندتر از مونت بلان است

Norway is not as sunny as Thailand.

.نروژ به اندازه ی تایلند آفتابی نیست

Norway is less sunny than Thailand.

.نروژ از تایلند کمتر آفتابی است

 

 

   اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر صفت هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *