قید مکان

قید مکان

قید مکان همانطور که در پست قبل مرور کردیم، محل وقوع یک اتفاق را بیان می کند. قید مکان بعد از فعل اصلی یا در انتهای جمله قرار می گیرد. قوانین زیر در پیداکردن قید مکان در یک جمله و استفاده ی آسان از این قیدها به شما کمک می کنند:

۱. بعضی از قیدهای مکان می توانند به سمت و سوی انجام کاری اشاره کنند مانند: …Up, down, around, away, north, etc

۲. بعضی قیدهای مکان به فاصله اشاره می کنند مانند:‌ …Nearby, faraway, miles apart etc

۳. قیدهای مکان به موقعیت یک شیء در برابر شیئی دیگر اشاره می کنند مانند: …below, between, above, behind, etc

۴. قیدهای مکان همچنین می توانند به سمت و سوی حرکتی در جمله اشاره کنند مانند: … Forward, backward, etc

John looked around but he couldn’t see the monkey.

.جان به اطراف نگاهی انداخت اما نتوانست میمون را ببیند

I searched everywhere I could think of.

.من هرجایی که به فکرم رسید را جست و جو کردم

I’m going back to school.

.من به مدرسه برمی گردم

Come in!

!بیا داخل

They built a house nearby.

.آن ها خانه ای در همین نزدیکی ساخته اند

She took the child outside.

.او کودک را به بیرون برد

Put the cake there.

.کیک را آنجا بگذار

 

انواع قیدهای مکان

 Here and There قیدهای زمان

here”  و  “there”  از جمله قید های رایج مکان هستند. آنها به شخص گوینده کمک می کنند که موقعیت خود را اعلام کند. البته نقش افعال را در جابه جایی سخنران نباید نادیده بگیریم.

Sentence Meaning
Come here! (!بیا اینجا) Come towards me.
The table is in here. (میز اینجاست) Come with me, we will go see it together.
Put it there. (آن را آن طرف بگذار) Put it in a place away from me.
The table is in there. (میز آن طرف است) Go in; you can see it by yourself.

 

  • here” و “there” در ترکیب با حرف اضافه باعث ایجاد قید های بسیار رایج در عبارات می شود.

What are you doing up there?

آن بالا چکار می کنی؟

Come over here and look at what I found!

!بیا این طرف و ببین چی پیدا کردم

The baby is hiding down there under the table.

.نوزاد آنجا زیر میز پنهان شده است

I wonder how my driver’s license got stuck under here.

.متعجبم که چطور گواهینامه رانندگی من این زیر گیر کرده است

 

  • here”  و  “there” زمانی که نیاز به تاکید است در ابتدای عبارت قرار می گیرند . در غیر این صورت، اگر فاعل اسم یا ضمیر باشد، بعد از آن می آیند.

Here comes the bus!

!این هم از اتوبوس

There goes the bell!

!زنگ هم خورد

There it is!

!این هم از این

Here they are!

!ایناهاشن

 

قید های مکانی از نوع حرف اضافه

  • بسیاری از قید های مکان می توانند به عنوان حرف اضافه بکار روند. در نظر داشته باشید که زمانی که به عنوان حرف اضافه مورد استفاده قرار می گیرند، باید پس از اسم بیایند و زمانی که به عنوان قید مکان مورد استفاده قرار می گیرند بعد از فعل قرار می گیرند. 
Word

Used as an adverb of place, modifying a verb

(به عنوان قید)

Used as a preposition

(به عنوان حرف اضافه)

around The marble rolled around in my hand. I am wearing a necklace around my neck.
behind Hurry! You are getting behind. Let’s hide behind the shed.
down Mary fell down. John made his way carefully down the cliff.
in We decided to drop in on Jake. I dropped the letter in the mailbox.
off Let’s get off at the next stop. The wind blew the flowers off the tree.
on We rode on for several more hours. Please put the books on the table.
over He turned over and went back to sleep. I think I will hang the picture over my bed.

 

قید های مکانی که با ” where- ” به پایان می رسند

  • قید های مکانی که با ” where- ”  به پایان میرسند، به یک مکان اشاره می کنند اما نکته آن این است که ویژگی های آن محل یا مسیر آنرا بیان نمی کند. مثلا در فارسی زمانی که غذایی را به صورت آماده تهیه می کنید و داخل رستوران میل نمی کنید ممکن است این مکالمه را بین خود داشته باشید که : ” بریم یه یه جای خوب بشینیم غذا بخوریم … ” .

I would like to go somewhere warm for my vacation.

.من دوست دارم برای تعطیلات به جای گرمی بروم

Is there anywhere I can find a perfect plate of spaghetti around here?

آیا جایی هست که من بتوانم یک بشقاب اسپاگتی پیدا کنم؟

I have nowhere to go.

.من هیچ جایی برای رفتن ندارم

I keep running in to Sally everywhere!

!من همه جا سالی را اتفاقی می بینم

 

قید های مکانی که  به  ” wards- ” ختم می شوند 

  • همانطور که پیش از این توضیح داده شد، قیدهای مکانی وجود دارند که سمت و سو و مدل های حرکتی را مشخص می کنند. به مثال های زیر توجه کنید. 

Cats don’t usually walk backward.

.گربه ها معمولا به عقب راه نمی روند

The ship sailed westwards.

.کشتی به سمت غرب حرکت کرد

The balloon drifted upwards.

.بالون به سمت بالا به حرکت درآمد

We will keep walking homewards until we arrive.

.ما به سمت خانه قدم خواهیم زد تا برسیم

 

نکته:  کلمه “towards” یک حرف اضافه است و در جایگاه یک قید بکار نمی رود، بنابراین همیشه پیش از اسم یا ضمیر استفاده می شود.

He walked towards the car

.او به سمت اتومبیل حرکت کرد

She ran towards me.

.او به سمت من دوید

 

قید مکان و سمت حرکت

  • اما در آخر به دسته ای از قید های مکان می رسیم که به صورت همزمان مکان و سمت و سوی حرکت را نشان می دهند.

The child went indoors.

.کودک به داخل (داخل خانه) رفت

He lived and worked abroad.

.او خارج از کشور زندگی و کار کرد

Water always flows downhill.

.آب همیشه به سمت پایین جریان دارد

The wind pushed us sideways.

.باد ما را به این طرف و آن طرف هل داد

 

 اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های قید هستید، اینجا کلیک کنید 

3.7/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *