صفات قیاسی و صفات عالی - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

صفات قیاسی (تفضیلی) و عالی

 

از صفات قیاسی یا تفضیلی برای نشان دادن تغییر یا مقایسه استفاده می شود.

.This cake is bigger

این کیک بزرگ تر است.

.I feel happier now

من الآن خوشحال ترم.

 

نحوه ساخت صفات تفضیلی: 

  • اگر صفت تک سیلابی یعنی تک بخشی باشد به انتهای آن er اضافه می کنیم:

old —> older

bright —> brighter

  • اگر صفت چند سیلابی باشد یعنی چند بخشی باشد قبل از آن از more استفاده می کنیم:

difficult —> more difficult

interesting —> more interesting

 

کاربرد صفات تفضیلی

  • اگر بخواهیم دو چیز را که در کیفیتی با هم تفاوت دارند با هم مقایسه کنیم از صفات تفضیلی استفاده می کنیم. این صفت ها در جمله هایی که در آن دو اسم مقایسه می شوند طبق الگو زیر استفاده می شوند:

Subject (فاعل) + verb (فعل) + comparative adjective (صفات تفضیلی) + than + object (مفعول)

دومین مورد از مقایسه را می توان حذف کرد اگر از روی جمله قابل تشخیص باشد (مانند مثال آخر).

My house is larger than hers.

.خانه ی من از خانه ی او بزرگ تر است

This box is smaller than the one I lost.

.این جعبه کوچک تر از آنی است که گم کردم

Your dog runs faster than Jim’s dog.

.سگ تو سریع تر از سگ جیم می دود

The rock flew higher than the roof.

.سنگ از سقف بالاتر پرید

Jim and Jack are both my friends, but I like Jack better. (“than Jim” is understood)

 .جیم و جک هردو دوستان من هستند، اما من از جک بیشتر خوشم می آید

 

  • وقتی می خواهیم تغییرات عمل یا شیئی را نشان دهیم، از دو صفت تفضیلی به همراه and استفاده می کنیم.

The balloon got bigger and bigger.

.بالون بزرگتر و بزرگتر شد

.Everything is getting more and more expensive
همه چیز بیشتر و بیشتر گران می شود.

 

  •  اغلب از the به همراه صفات تفضیلی برای بیان اینکه عملی به عمل دیگری بستگی دارد، استفاده می کنیم. 
.The faster you drive, the more dangerous it is
هرچه سریع تر رانندگی کنی، خطرناک تر است.
 
The higher they climbed, the colder it got.
.هرچه بالاتر رفتند، هوا سردتر شد

 

صفات عالی

صفات عالی در جملاتی می خواهیم بالاترین یا پایین ترین کیفیت یک چیز را بیان کنیم، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین زمانی که یک المان را در گروهی از چیزها مقایسه کنیم استفاده می شود.

 

نحوه ی ساخت صفات عالی:

  • اگر صفت تک سیلابی یعنی تک بخشی باشد به انتهای آن est اضافه می کنیم: 

large —> largest

bright —> brightest

  • اگر صفت چند سلابی یا چند بخشی باشد قبل از آن از the most استفاده می کنیم: 

difficult —> the most difficult

interesting —> the most interesting

 

کاربرد صفات عالی

Subject (فاعل) + verb (فعل) + the + superlative adjective (صفت عالی) + object (مفعول)

گروهی که المان در آن مقایسه می شود را می توان حذف کرد اگر از روی جمله قابل تشخیص باشد (مانند مثال آخر).

My house is the largest one in our neighborhood.

.خانه ی من بزرگترین خانه در ناحیه ی همسایگی ماست

This is the smallest box I’ve ever seen.

.این کوچک ترین جعبه ای است که تا به حال دیده ام

Your dog ran the fastest of any dog in the race.

.سگ شما بین سگ های دیگر مسابقه سریع ترین بود

We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. (“of all the rocks” is understood)

.ما همه سنگ های خود را همزمان پرتاب کردیم. سنگ من به بالاترین ارتفاع پرید

 

 

شکل دادن صفات قیاسی و عالی به صورت معمول

شکل دادن به این صفات بسیار آسان است و بستگی به تعداد هجا در الگوی اصلی آنها دارد.

صفات تک سیلابی (بخشی)

اضافه کردن er- برای صفات قیاسی و est- برای صفات عالی.

توجه داشته باشید که اگر صفت دارای یک حرف صامت + یک حرف صدادار + املای حرف صامت باشد، آخرین حرف صامت قبل از اضافه کردن er- یا est- باید دو برابر شود.
به عنوان مثال: Fat. این واژه تشکیل شده است از F (یک حرف صامت)، A (یک حرف صدادار)، T (املای حرف صامت)، پس اخرین حرف صامت (T) قبل از اضافه کردن er- یا est- دو برابر می شود و می گوییم: Fatter

 

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective 

صفت

tallest

fattest

biggest

saddest

taller

fatter

bigger

sadder

tall

fat

big

sad

 

دو سیلابی(بخشی)

زمانی که صفت دو سیلابی است، صفت قیاسی آن به دو صورت تشکیل می شود: یا با اضافه کردن er- یا با اضافه کردن more قبل از صفت. در مورد صفات عالی نیز به دو صورت عمل می کنیم: یا اضافه کردن est- به آخر صفت یا اضافه کردن most قبل از صفت.

در بسیاری از موارد، هر دو حالت استفاده می شود، اگرچه حالت اول نسبت به حالت دیگر رایج تر است.

اگر مطمئن نیستید که صفت دو سیلابی موردنظر می تواند مختوم بشود به قیاسی یا عالی، برای ریسک کمتر از more, most استفاده کنید. برای صفاتی که به y مختوم می شود، قبل از اضافه کردن پسوند، y را به i تغییر دهید.

 

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی 

 Adjective

صفت

happiest

simplest

busiest

most tilted

most tangled

happier

simpler

busier

more tilted

more tangled

happy

simple

busy

tilted

tangled

 

سه یا بیشتر از سه سیلاب

صفاتی که سه یا بیشتر از سه سیلاب دارند، با قرار گرفتن more قبل از آنها به شکل صفات قیاسی درآمده و با قرار گرفتن most قبل از آنها به شکل صفات عالی در می آیند.

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective

صفت

most important

most expensive

more important

more expensive

important

expensive

 

صفت های قیاسی و عالیِ بی قاعده

اینگونه صفت ها به صورت صفات قیاسی و عالی بسیار رایج هستند و از قاعده خاصی پیروی نمی کنند پس شکل قیاسی و عالی آنها را به خاطر بسپارید و در جملات خود از آنها استفاده کنید.

Superlative 

صفت عالی

Comparative

صفت قیاسی

 Adjective

صفت

best

worst

least

most

furthest / farthest

better

worse

less

more

further / farther

good

bad

little

much

far

 

Today is the worst day I’ve had in a long time.

.امروز بدترین روزی است که در درازمدت داشته ام

You play tennis better than I do.

.تو بهتر از من تنیس بازی می کنی

This is the least expensive sweater in the store.

.این ارزان ترین پلیوری است که در مغازه موجود است

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های صفات هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *