ملیت ها - دکتر عطایی - آکادمی پویاروشان

ایجاد اسم ها و صفت های ملیتی از یک کشور در زبان انگلیسی همیشه ساده نیست. برای اشاره به مردمان یک ملت از صفت های ملیتی استفاده می کنیم که این صفت ها خود به چند دسته تقسیم می شوند. صفت های لیست شده در این پست اغلب به زبان صحبت شده در کشور نیز اشاره دارد، هر چند که همیشه اینطور نیست.

جملات زیر ساختارهای درست برای بیان ملیت، زبان یک کشور و یا اشاره به جمعیتی از یک ملیت هستند که به شما در مکالمات روزمره کمک می کنند.

Country: I live in Japan.

.کشور: من در ژاپن زندگی می کنم

Adjective: He likes Japanese food.

.صفت: او غذای ژاپنی دوست دارد

Origins: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese

.اصلیت:‌ او یک فرد ژاپنی است. = او اهل ژاپن است. = او ژاپنی است

Language: She speaks Japanese.

.زبان: او ژاپنی صحبت می کند

Describing a group: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.

 .توصیف گروهی: اسپانیایی ها اغلب شراب می نوشند = اسپانیایی ها اغلب شراب می نوشند

Describing a group: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

.توصیف گروهی: چینی ها از آتش بازی لذت می برند. = چینی ها از آتش بازی لذت می برند

 

در پاره ای از موارد، برای برخی از افراد، به دلایل سیاسی، تاریخی و … ممکن است اسم یک ملیت یا منطقه به معنای منفی یا نژاد پرستانه برداشت شده باشد. هنگامی که این مورد رخ می دهد خیلی از مردم از فرمول بالا استفاده نمی کنند و بجای آن  صفت ساده “+ People” و یا “people from +” نام کشور بکار می برند. برای مثال در جدول زیر مواردی که به این صورت هستند با ستاره مشخص شده است. موارد دیگری که جانشین بهتری برای صفت ملیتی هستند، در پرانتز آورده شده است. 

 

Geographic Region/Continent Adjective Noun
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person


اسم شهرها
نیز می تواند به صفت ها و اسم ها تبدیل شوند، گرچه بسیار بی قاعده هستند و البته شکل اسمی همیشه مورد توافق قرار نمی گیرد (ممکن است چندین شکل داشته باشد.). برخی از نمونه های نام های شهر تبدیل شده در زیر آمده است.

City Adjective Noun
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian

 

صفات مرتبط با کشورها را می توان به شش گروه تقسیم کرد: 

گروه اول: صفات مختوم به ish- 

گروه دوم: صفات مختوم به anian- با تلفظ enian- 

گروه سوم: صفات مختوم به an- 

گروه چهارم: صفات مختوم به i- 

گروه پنجم: صفات مختوم به ese- 

گروه ششم: صفات بی قاعده که ممکن است شکلشان کاملا با اسم کشور مربوطه متفاوت باشد. 

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط گروه اول (صفات مختوم به ish-) :

He’s from Spain, so he’s Spanish.

.او اهل اسپانیاست، پس اسپانیایی است

She’s from Turkey, so she’s Turkish.

.او اهل ترکیه است، پس ترکیه ای است

I’m from Denmark, so I’m Danish.

.او اهل دانمارک است، پس دانمارکی است

They’re from Finland, so they’re Finnish.

.آن ها اهل فنلاند هستند، پس فنلاندی هستند

Peter’s from Sweden, so he’s Swedish.

.پیتر اهل سوئد است، پس او سوئدی است

We’re from Poland, so we’re Polish.

.ما اهل لهستانیم، پس ما لهستانی هستیم

He’s from England, so he’s English.

.او اهل انگلستان است، پس او انگلیسی است

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط گروه دوم (صفات مختوم به anian-) :

I’m from Iran, so I’m Iranian.

.من اهل ایرانم، پس ایرانی هستم

We’re from Canada, so we’re Canadian.

.ما اهل کانادا هستیم، پس ما کانادایی هستیم

She’s from Australia, so she’s Australian.

.او اهل استرالیاست، پس استرالیایی است

Susan’s from Romania, so she’s Romanian.

.سوزان اهل رومانی است، پس او رومانیایی است

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط گروه سوم (صفات مختوم به an-) :

.He’s from Italy, so he’s Italian

او اهل ایتالیاست، پس ایتالیایی است.

.She’s from Africa, so she’s African

او اهل آفریقاست، پس آفریقایی است.

.We’re from America, so we’re American

ما اهل آمریکا هستیم، پس آمریکایی هستیم.

.Peter’s from Asia, so he’s Asian

پیتر اهل آسیاست، پس آسیایی است.

.Janet’s from Austria, so she’s Austrian

جنت اهل اتریش است، پس اتریشی است.

.He’s from Russia, so he’s Russian

او اهل روسیه است، پس روس است.

.She’s from Brazil, so she’s Brazilian

 او اهل برزیل است، پس برزیلی است.

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط گروه چهارم (صفات مختوم به i-) :

He’s from Azerbaijan, so he’s Azeri.

.او اهل آذربایجان است، پس آذری است

She’s from Bahrain, so she’s Bahraini.

.او اهل بحرین است، پس بحرینی است

They’re from Iraq, so they’re Iraqi.

.آن ها اهل عراق هستند، پس عراقی هستند

He’s from Israel, so he’s Israeli.

.او اهل اسرائیل است، پس اسرائیلی است

We’re from Pakistan. so we’re Pakistani.

.ما اهل پاکستان هستیم، پس پاکستانی هستیم

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط گروه پنجم (صفات مختوم به ese-) :

.I’m from Japan, so I’m Japanese

من اهل ژاپن هستم، پس ژاپنی هستم.

.He’s from China, so he’s Chinese

او اهل چین است، پس چینی است.

.We’re from Lebanon, so we’re Lebanese

ما اهل لبنان هستیم، پس لبنانی هستیم.

.She’s from Portugal, so she’s Portugese

او اهل پرتغال است، پس پرتغالی است.

.They’re from Vietnam, so they’re Vietnamese

آن ها اهل ویتنام هستند، پس ویتنامی هستند.

 

  • برخی از کشورها و صفات مرتبط با گروه ششم (صفات بی قاعده) :

.I’m from France, so I’m French

من اهل فرانسه هستم، پس فرانسوی هستم.

.He’s from Germany, so he’s German

او اهل آلمان است، پس آلمانی است.

.She’s from Greece, so she’s Greek

او اهل یونان است، پس یونانی است.

.Janet’s from the Netherlands, so she’s Dutch

جنت اهل هلند است، پس هلندی است.

.I’m from Switzerland, so I’m Swiss

من اهل سوییس هستم، پس سوییسی هستم.

 

نکته: کشورهایی که عنوان آن ها توضیحی درباره ی خود کشور داده، به عنوان مثال ایالات متحده ی آمریکا قبل از توضیح آن ها از حرف The استفاده می کنیم. کشورهای زیر، جزو این دسته هستند و به همراه معادل فارسی آن ها در لیست زیر آورده شده اند. 

ایالات متحده ی آمریکا               The United States

کشور پادشاهی هلند     (The Netherlands (Antilles

جزایر مالدیو                                     The Maldeves

جزایر فیلیپین                                 The Philippines

امارات متحده ی عربی    The United Arab Emirates

 

لیست زیر کشورها را به طور کامل به همراه صفات ملیتی آنان در اختیار شما قرار می دهد. می توانید برای یادگیری آسان، آنان را با گروه های بالا تطبیق داده و فرا بگیرید. 

 

Country or region Adjective Noun
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (informally: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (note: this refers to people from the Republic of the Congo as well)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (also accepted are Salvadorian & Salvadorean)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (used as a noun, “a Kazakh” refers to an ethnic group, not a nationality)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (used as a noun, “a Lao” refers to an ethnic group, not a nationality)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (may be offensive in the USA. Use “someone from Mexico” instead.)
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (may be offensive in the UK. Use “someone from Pakistan” instead.)
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (note: this refers to people from the Democratic Republic of the Congo as well)
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (used as a noun, “a Serb” refers to an ethnic group, not a nationality
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *