ضمایر نامعین - آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

ضمایر نامعین یا ابهام


ضمایر نامعین
یا همان ابهام، به مکان یا شخص یا چیزی اشاره دارد که تعداد و مقدار آن مشخص نیست و در آن ابهام وجود دارد. در زبان انگلیسی، یک گروه خاص از ضمایر نامعین هستند که مقدار مبهم را بیان می کنند و قبل از آنها از any, some, every و no به کار می رود. پس اجازه دهید ضمایر ابهام را با هم بیاموزیم :

 

  Person Place Thing
All everyone
everybody
everywhere everything
Part (positive) someone
somebody
somewhere something
Part (negative) anyone
anybody
anywhere anything
None no one
nobody
nowhere nothing

 

ضمایر نامعین با “some” و “any” جهت توضیح کمیت های ابهام و ناقص به همان شکلی که “some” و  “any” به صورت تنها استفاده می شوند، کاربرد دارند.

و اما محل قرار گیری ضمایر نامعین دقیقا همان جایی است که اسم قرار است در آنجا قرار بگیرد.

 

Noun Indefinite pronoun
I would like to go to Paris this summer. I would like to go somewhere this summer.
Jim gave me this book. Someone gave me this book.
I won’t tell your secret to Sam. I won’t tell your secret to anyone.
I bought my school supplies at the mall. I bought everything at the mall.

 

اخباری

در جملات اخباری، ضمایر نامعین با استفاده از “some” برای توصیف یک مقدار نامعین استفاده می شود. برای مثال در فارسی می گوییم “همه جور آدمی در ترکیه هست!”.

حالا در مورد ضمایر نامعینی که با “every” همراه می شود باید بگوییم که برای توصیف یک مقدار کامل، و ضمایری که با “no” هستند برای توصیف عدم وجود بکار برده می شوند.

ضمایر مبهم با “no”  اغلب در جملات اخباری با معنای منفی استفاده می شوند اما جملات نفی کننده نیستند زیرا که فاقد کلمه ی “not” هستند. 

 

Everyone is sleeping in my bed.

.همه در تخت من خوابیده اند

Someone is sleeping in my bed.

.کسی در تخت من خوابیده است

No one is sleeping in my bed.

.هیچ کس در تخت من نخوابیده است

I gave everything to Sally.

.من همه چیز را به سالی دادم

He saw something in the garden.

.او چیزی در باغ دید

There is nothing to eat.

.هیچ چیزی برای خوردن نیست

I looked everywhere for my keys.

.من همه جا را دنبال کلیدهایم گشتم

There is nowhere as beautiful as Paris.

.هیچ جایی زیباتر از پاریس نیست

 

any” و یک ضمیر نامعین که با آن شکل  می گیرند نیز می توانند در جملات اخباری قرار بگیرند. معنی این ساختار بسیار شبیه به جملاتی که در آن از “every” استفاده می شود است. همانند : whichever person, whichever place, whichever thing,…

 

They can choose anything from the menu.

.آن ها می توانند هرچیزی که می خواهند از منو انتخاب کنند

You may invite anybody you want to your birthday party.

.تو می توانی هرکسی که می خواهی را به مهمانی تولدت دعوت کنی

We can go anywhere you’d like this summer.

.ما می توانیم تابستان امسال هرجایی که تو دوست داری برویم

He would give anything to get into Oxford.

.او هرکاری می کند تا در دانشگاه آکسفورد قبول شود

 

جملات منفی

جملات منفی تنها به شکلی ظاهر می شوند که شامل ضمیر نامعین و “any”  باشد. 

I don’t have anything to eat.

.من هیچ چیزی برای خوردن ندارم

She didn’t go anywhere last week.

.او هفته پیش هیچ جایی نرفت

I can’t find anyone to come with me.

.من نمی توانم کسی را پیدا کنم که با من بیاید

 

تعداد زیادی جمله ی منفی وجود دارند که شامل یک ضمیر نامعین همراه با “any” هستند و می توانند به یک جمله اخباری با معنی منفی تبدیل شوند، به شرطی که یک ضمیر نامعین با “no” در آن قرار بگیرد. با این حال تحول در معنا در این تبدیل باعث می شود که : جمله ای که حاوی ضمیر نامعین همراه با “no” است معنای خالص را بیان می کند و می تواند محتوا های احساسی همانند تعصب، ناامیدی، خشم یا … را بیان کند.

 

I don’t know anything about it. = neutral

(من چیزی دراین باره نمی دانم (خنثی

I know nothing about it. = defensive

(من هیچ چیزی در این باره نمی دانم (مدافعانه

I don’t have anybody to talk to. = neutral

(من کسی را برای حرف زدن ندارم (خنثی

I have nobody to talk to. = hopeless

(من هیچ کسی را برای حرف زدن ندارم (ناامیدانه

There wasn’t anything we could do. = neutral

(کاری از دست ما ساخته نبود (خنثی

There was nothing we could do. = defensive/angry

(هیچ کاری از دست ما ساخته نبود (با عصبانیت

 

سوالات منفی

ضمایر نامعین با “every”  و “some” و “any” می توانند برای ایجاد سوالات منفی استفاده شوند. جواب این سوالات معمولا “بله” یا “خیر” است. ضمیر هایی که با “any و “every” شکل گرفته اند برای بیان سوالاتی که جواب آن را نمی دانیم بکار برده می شود، در حالی که وقتی با “some” استفاده می شوند، سوالی را مطرح می کنند که ما جواب آن را می دانیم اما در آن شک داریم. مثلا زمانی که از خانه بیرون می آیید و دوست شما از شما می پرسد “کسی در خانه است؟”

Is there anything to eat?

آیا چیزی برای خوردن هست؟

Did you go anywhere last night?

آیا دیشب جایی رفتی؟

Is everyone here?

آیا همه هستند؟

Have you looked everywhere?

آیا همه جا را گشتی؟

 

  • این سوالات را می توان به صورت نادرست یا لفظی تبدیل کرد و آن ها را منفی نمود. خب پس طبیعتا زمانی که سخنرانی از این دسته سوالات استفاده می کند انتظار شنیدن جواب “نه” را دارد . مثلا وقتی که در سخنرانی می گوید ” آیا همه موافق جنگ هستند؟”.

Isn’t there anything to eat?

آیا چیزی برای خوردن نیست؟

Didn’t you go anywhere last night?

آیا دیشب جایی نرفتی؟

Isn’t everyone here?

آیا همه اینجا نیستند؟

Haven’t you looked everywhere?

آیا همه جا را نگشتی؟

 

  • some” و ضمایری که با آن شکل گرفته باشند فقط در سوالاتی استفاده می شوند که ما فکر می کنیم جواب آنرا می دانیم و یا سوالاتی که حقیقی نیستند (دعوتنامه ها، درخواست ها و … ). همچنین شخص پرسش کننده این سوالات منتظر شنیدن پاسخ “yes” است.

Are you looking for someone?

آیا دنبال کسی می گردی؟

Have you lost something?

آیا چیزی را گم کرده ای؟

Are you going somewhere?

آیا جایی می روی؟

Could somebody help me, please? = request

آیا کسی می تواند کمکم کند؟ = درخواست

Would you like to go somewhere this weekend? = invitation

آیا مایلی آخر هفته جایی بروی؟ = دعوت

 

  • این دسته از سوالات می تواند تعریفات بیشتر را حول یک موضوع ایجاد کند در صورتی که منفی باشند، در این مورد سخنران مطمئن است که پاسخ “بله” را دریافت می کند. 

Aren’t you looking for someone?

آیا دنبال کسی نمی گردی؟ 

Haven’t you lost something?

آیا چیزی گم نکرده ای؟

Aren’t you going somewhere?

آیا جایی نمی روی؟

Couldn’t somebody help me, please?

آیا کسی نمی تواند کمک کند لطفا؟

Wouldn’t you like to go somewhere this weekend?

آیا مایل نیستی آخر هفته جایی بروی؟

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد دیگر حالت های اسم هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *