آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - شرطی مخلوط

شرطی مخلوط

توجه: قبل از مطالعه راجب شرطی مخلوط، خواهشا شرطی نوع دوم و شرطی نوع سوم را مطالعه کنید.

ممکن است که دو قسمت از یک جمله شرطی زمان های متفاوتی داشته باشند، که در نتیجه تبدیل به جملات “شرطی مخلوط” می-شوند. جملات شرطی مخلوط دو نوع دارند. در ادامه در مورد زمان شرطی مطالعه می کنیم: 

نتیجه حال از شرط گذشته 

این نوع از شرطی مخلوط به موقعیتی غیرواقعی در گذشته و نتیجه احتمالی آن در حال اشاره دارد. این جملات موقعیتی را بازگو می کنند که هم در گذشته و هم در حال مخالف با واقعیت است. در این جملات شرطی مخلوط، در عبارت شرطی زمان گذشته و در عبارت اصلی زمان حال است.

If I had studied, I would have my driving license. (but I didn’t study and now I don’t have my license)

اگر درس خوانده بودم، گواهینامه رانندگی ام را داشتم. (اما درس نخواندم و الآن هیچ گواهینامه ای ندارم.)

I would be a millionaire now, if I had taken that job. (but I didn’t take the job and I’m not a millionaire)

اگر آن کار را قبول کرده بودم، الآن یک میلیونر بودم. (اما آن کار را قبول نکردم و یک میلیونر نیستم.)

If you had spent all your money, you wouldn’t buy this jacket. (but you didn’t spend all your money and now you buy this jacket)

اگر تمام پولت را خرج کرده بودی، این کت را نمی خریدی. (اما تو تمام پولت را خرج نکردی و الآن این کت را خریدی.)

 

ساختار

در این نوع از جملات شرطی مخلوط، زمان عبارت شرطی گذشته کامل، و زمان عبارت اصلی حال شرطی است.

Main clause

(بند اصلی)

If clause 

(بند شرطی)  

 Present conditional  
(حال شرطی)  

If + past perfect 
         (اگر + گذشته کامل)  
          

that thing would happen.

If this thing had happened

مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارت ها ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارتها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشان گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است.

If I had worked harder at school, I would have a better job now.

I would have a better job now, if I had worked harder at school.

اگر سخت تر در مدرسه تلاش می کردم، کار بهتری الآن داشتم.

If we had looked at the map, we wouldn’t be lost.

We wouldn’t be lost, if we had looked at the map.

اگر به نقشه نگاه می کردیم، گم نمی شدیم.

If you had caught that plane, you would be dead now.

You would be dead now, if you had caught that plane.

اگر به آن هواپیما می رسیدی، الآن زنده نبودی.

 

در این جملات شرطی مخلوط به جای would می توانید از مُدال‌ها (افعال ناقص) استفاده کنید تا میزان اطمینان، اجازه یا پیشنهادی در مورد نتیجه را نشان دهید.

If you had crashed the car, you might be in trouble.

اگر با اتومبیل تصادف کرده بودی، الآن در دردسر بودی.

I could be a millionaire now, if I had invested in ABC Plumbing.

اگر در لوله کشی ABC سرمایه گذاری کرده بودم، الآن می توانستم یک میلیونر باشم.

If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

اگر یاد گرفته بودم اسکی کنم، الآن امکان داشت روی سراشیبی بودم. 

 

نتیجه گذشته از شرط حال یا استمراری

این جملات شرطی مخلوط به موقعیتی غیرواقعی در حال و نتیجه احتمالی (اما غیرواقعی) در گذشته اشاره دارد. در این جملات شرطی مخلوط، زمان در عبارت شرطی الان یا همیشه بوده، و زمان در عبارت اصلی قبل از الان است.

If she wasn’t afraid of flying, she wouldn’t have traveled by boat.

اگر از پرواز کردن نمی ترسید، با کشتی سفر نمی کرد.

I’d have been able to translate the letter, if my Italian was better.

اگر زبان ایتالیایی ام بهتر بود، می توانستم نامه را ترچمه کنم. 

If I was a good cook, I’d have invited them to lunch.

اگر آشپز بهتری بودم، می توانستم به ناهار دعوتش کنم.

If the elephant wasn’t in love with the mouse, she’d have trodden on him by now.

اگر فیل عاشق موش نبود، پایش را تا الآن روی او گذاشته بود.

 

ساختار

در نوع دوم جملات شرطی مخلوط، زمان عبارت شرطی گذشته ساده و زمان عبارت اصلی شرطی کامل است.

 

Main clause

(بند اصلی)

If clause 

(بند شرطی)  

 Perfect conditional  
( شرطی کامل)  

If + Simple Past 
         (اگر + گذشته ساده )             

that thing would have happened

If this thing happened


مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارتها ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارتها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشان گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است.

 

If I wasn’t afraid of spiders, I would have picked it up.

I would have picked it up, if I wasn’t afraid of spiders.

اگر از عنکبوت ها نمی ترسیدم، برش می داشتم. 

If we didn’t trust him, we would have sacked him months ago.

We would have sacked him months ago, if we didn’t trust him.

اگر به او اعتماد نداشتیم، او را ماه ها پیش اخراج کرده بودیم.

If I wasn’t in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.

I would have been happy to help you, if I wasn’t in the middle of another meeting.

اگر وسط جلسه نبودم، خوشحال می شدم کمکت کنم.

 

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (5 نظر)

2 replies on “شرطی مخلوط

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *