آکادمی پویاروشلن - دکتر عطایی- شرطی نوع دوم

شرطی نوع دوم

شرطی نوع دو به موقعیتی بعید یا فرضی و نتایج احتمالی‌اش اشاره دارد. این جملات بر پایه موقعیت واقعی نیستند. موقعیت های غیر واقعی، موقعیت هایی تلقی می شوند که صرفا در واقعیت اتفاق نیفتاده و در فضای ذهن و یا فانتزی وجود دارند.

برای درک عمیق تر زمان های غیر واقعی به این مثال توجه کنید: اگر درس خوانده بودم، الان امتحان ام را قبول شده بودم. در مثال ذکر شده، می گوییم ‘اگر درس خوانده بودم’، یعنی این فقط یک فانتزی است و فقط در ذهن جای دارد و واقعیت این است که درس نخوانده ام، و امتحان رو رد شده ام، از این رو، به این موارد در زبان انگلیسی غیر واقعی می گوییم. در جملات شرطی نوع دو، زمان ممکن است الان یا هر زمان دیگری باشد و موقعیت فرضی است. 

برای درک بهتر به نمودار زیر توجه کنید: 

دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان - شرطی نوع دوم

شرطی نوع دوم

If the weather wasn’t so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can’t go.)

اگر هوا انقدر بد نبود، به پارک می رفتیم. (اما هوا بد است پس نمی توانیم برویم.)

If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)

اگر من ملکه ی انگلستان بودم، به همه یک مرغ می دادم. (اما من ملکه نیستم.)

If you really loved me, you would buy me a diamond ring.

اگر واقعا دوستم داشتی، یک حلقه ی الماس برایم می خریدی.

If I knew where she lived, I would go and see her.

اگر می دانستم کجا زندگی می کند، می رفتم و او را می دیدم.

 

ساختار

در یک جمله شرطی نوع دو، زمان عبارت شرطی گذشته ساده است، و زمان عبارت اصلی حال شرطی یا حال استمراری شرطی است.

If clause 

(بند شرطی) 

Main clause

(بند اصلی)  

 Present conditional

or

Present continuous conditional 

(زمان حال شرطی یا زمان حال استمراری شرطی) 

If + simple past

 (اگر + گذشته ساده)

That thing would happen  

If this thing happened

 

مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارت ها ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارت ها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشان گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است.

If it rained, you would get wet.

You would get wet if it rained.

اگر باران باریده بود، خیس شده بودی.

If you went to bed earlier you wouldn’t be so tired.

You wouldn’t be so tired if you went to bed earlier.

اگر زودتر خوابیده بودی، انقدر خسته نبودی.

If she fell, she would hurt herself.

She would hurt herself if she fell.

اگر او افتاده بود، به خود آسیب می زد.

 

استفاده از “if I were” به جای “if I was” درست و بسیار معمول است (حالت شرطی).

If I were taller, I would buy this dress.

اگر بلندتر بودم، این پیراهن را می خریدم.

If I were 20, I would travel the world.

اگر بیست سالم بود، دور دنیا سفر می کردم.

If I were you, I would give up smoking.

اگر جای تو بودم، سیگار کشیدن را ترک می کردم.

If I were a plant, I would love the rain.

اگر یک گیاه بودم، عاشق باران می شدم.

 

در جملات شرطی نوع دو به جای would می توانید از افعال ناقص استفاده کنید تا میزان جدیت، اجازه یا پیشنهادی در مورد نتیجه را نشان دهید.

We might buy a larger house if we had more money.

اگر پول بیشتری داشتیم، خانه ی بزرگتری می خریدم.

He could go to the concert if you gave him your ticket.

اگر بلیتت را به او بدهی می تواند به کنسرت بیاید.

If he called me, I couldn’t hear.

اگر صدایم بزند نمی توانم بشنوم.

 

زمان حال شرطی

حال شرطی هر فعلی از دو جزء تشکیل میشود:

Would + مصدر فعل اصلی بدون “to”

+ infinitive (+مصدر)

+would 

Subject (فاعل)

go

would 

He  

stay

would

They  

 

TO GO: PRESENT CONDITIONAL

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Interrogative (پرسشی)

Negative (منفی)

Affirmative (اخباری)

Wouldn’t I go?

Would I go?

I wouldn’t go

I would go

Wouldn’t you go?

Would you go?

You wouldn’t go

You would go

Wouldn’t he go?

Would he go?

He wouldn’t go

He would go

Wouldn’t she go?

Would she go?

She wouldn’t go

She would go

Wouldn’t we go?

Would we go?

We wouldn’t go

We would go

Wouldn’t they go?

Would they go?

They wouldn’t go

They would go

Affirmative

(اخباری)

I would go

Negative

(منفی)

I wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would I go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

 Wouldn’t I go?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

You would go

Negative

(منفی)

You wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would you go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Wouldn’t you go?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

He would go

Negative

(منفی)

He wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would he go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Wouldn’t he go?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

She would go

Negative

(منفی)

She wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would she go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Wouldn’t she go?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

We would go

Negative

(منفی)

We wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would we go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Wouldn’t we go?

__________________________

Affirmative

(اخباری)

They would go

Negative

(منفی)

They wouldn’t go

Interrogative (پرسشی)

Would they go?

Interrogative Negative (پرسشی منفی)

Wouldn’t they go?

  

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کلیک کنید 

5/5 (9 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *