آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول به شرایطی ممکن و نتایج احتمالی آن اشاره دارند. این جملات بر اساس حقایق هستند، و برای ساخت جملاتی درباره جهان واقعی و موقعیتهای خاص به کار میروند. معمولا از این جمله‌ها برای اخطار دادن استفاده میکنیم. در جملات شرطی نوع اول، زمان حال و آینده بوده و موقعیت واقعی است.

If I have time, I’ll finish that letter.

اگر زمان داشته باشم، نامه را تمام خواهم کرد.

What will you do if you miss the plane?

اگر هواپیمایت را از دست بدهی چه خواهی کرد؟

Nobody will notice if you make a mistake.

.اگر اشتباهی کنی هیچکس متوجه نخواهد شد

If you drop that glass, it will break.

اگر آن لیوان را بیندازی خواهد شکست.

If you don’t drop the gun, I’ll shoot!

اگر آن تفنگ را نیندازی، شلیک خواهم کرد!

If you don’t leave, I’ll call the police.

اگر نروی، با پلیس تماس خواهم گرفت!

 

ساختار

در جملات شرطی نوع اول، زمان عبارت شرطی حال ساده، و زمان عبارت اصلی، آینده ساده است.

If clause 

(بند شرطی) 

Main clause

(بند اصلی)  

 If + Simple present (اگر + حال ساده)  

           Simple future (آینده ساده)    

 If this thing happens  

That thing will happen

مانند تمام جملات شرطی، ترتیب عبارات ثابت نیست. شاید وقتی که ترتیب عبارت ها را عوض می کنید، لازم باشد که ضمایر را بازچینی کرده و نشانه گذاری را تنظیم کنید، اما معنا یکسان است. برای درک بهتر این حالت شرطی به نمودار زیر توجه کنید: 

دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان -

شرطی نوع اول

If it rains, you will get wet.

You will get wet if it rains.

اگر باران ببارد، تو خیس می شوی. 

If Sally is late again I will be mad.

I will be mad if Sally is late again.

اگر سالی دیر کند، من عصبی می شوم.

If you don’t hurry, you will miss the bus.

You will miss the bus if you don’t hurry.

اگر عجله نکنی، اتوبوس را از دست می دهی.

 

در جملات شرطی نوع اول، در عبارت اصلی به جای زمان آینده می توانید از افعال ناقص نیز استفاده کنید تا میزان جدیت، اجازه یا پیشنهاد در مورد نتیجه یا مطلب مورد نظر را نشان دهید.

If you drop that glass, it might break.

اگر آن لیوان را بیندازی، می شکند! 

I may finish that letter if I have time.

اگر زمان داشته باشم، امکان دارد نامه را تمام کنم.

If he calls you, you should go.

اگر او زنگ بزند تو باید بروی.

If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.

اگر لوازم مدرسه ام را بخری، می توانم به پارک بروم.

 

 اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان های شرطی ) هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *