آکادمی پویاروشان- دکتر عطایی - آینده استمراری

آینده استمراری

آینده استمراری زمانی است که بیان می کند اتفاقی در آینده می افتد و برای مدت زمان خاصی ادامه خواهد داشت. برای تفاوت زمان آینده ی ساده و آینده ی استمراری مثالی می زنیم. فرض کنید فردا ساعت پنج ملاقات کاری خواهید داشت: 

I will arrive at five o’clock.

من ساعت پنج خواهم رسید.

  •  I will arrive زمان آینده ی ساده را نشان می دهد. شما یک بار می رسید و پس از آن نمی توانید به رسیدن ادامه دهید. آینده ی ساده در مواقعی به کار می رود که شما توقع داشته باشید عملی در آینده اتفاق بیفتد و به پایان برسد. اما، بیایید فرض کنیم وقتی ساعت پنج به آنجا می رسید به فعالیتی مشغول خواهید شد که تا زمان خاصی ادامه خواهد یافت. در این صورت، باید از مثال زیر استفاده کنید: 

At 5 o’clock, I will be meeting with the management about my raise. 

ساعت پنج، من با مدیریت درباره ی افزایش حقوقم ملاقاتی خواهم داشت.

  • will be meeting حالت آینده ی استمراری فعل meet است. ساختار I will be meeting بیان می کند که ملاقات، در آن واحد انجام نخواهد شد و تا مدت زمان خاصی ادامه خواهد یافت. ساختار “قسمت سوم فعل + will + be” همیشه زمان آینده استمراری را نشان می دهد. 

 ساختار آینده استمراری

آینده استمراری از دو جزء تشکیل شده است: آینده ساده  فعل “to be” +  وجه وصفی معلوم ( پایه +ing)

 

Present participle

(وجه وصفی معلوم)

‘Simple future of the verb ‘to be

(آینده ساده فعل “to be”)

Subject

(فاعل)

watching will be You
staying will be I

 

TO STAY, FUTURE CONTINUOUS

Affirmative

(اخباری)

Negative

(منفی)

Interrogative

(سوالی)

Interrogative Negative

 (سوالی منفی)

I will be staying.

.من خواهم ماند

I won’t be staying.

 .من نخواهم ماند

Will I be staying?

آیا من خواهم ماند؟   

Won’t I be staying?

آیا من  نخواهم ماند؟ 

You will be staying.

     .شما خواهید ماند

You won’t be staying.

 .شما نخواهید ماند

Will you be staying?

آیا شما خواهید ماند؟   

Won’t you be staying?

آیا شما نخواهید ماند؟

He will be staying.

 .او خواهد ماند

He won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Will he be staying?

آیا او خواهد ماند؟      

Won’t he be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

She will be staying.

   .او خواهد ماند

She won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Will she be staying?

آیا او خواهد ماند؟

Won’t she be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

It will be staying.

.خواهد ماند  

It won’t be staying.

     .نخواهد ماند             

Will it be staying?

آیا خواهد ماند؟

Won’t it be staying?

آیا نخواهد ماند؟

   We will be staying.

 ما خواهیم ماند.

    We won’t be staying.

   ما نخواهیم ماند.

   Will we be staying?

  آیا ما خواهیم ماند؟        

Won’t we be staying? 

   آیا ما نخواهیم ماند؟              

  They will be staying.

   آنها خواهند ماند.

  They won’t be staying.

 آنها نخواهند ماند.

Will they be staying?

    آیا آنها خواهد ماند؟

Won’t they be staying?

 آیا آنها نخواهند ماند؟

Affirmative

(اخباری)

I will be staying.

.من خواهم ماند

Negative

(منفی)

I won’t be staying.

 .من نخواهم ماند

Interrogative

(سوالی)

Will I be staying?

آیا من خواهم ماند؟   

 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I be staying?

آیا من  نخواهم ماند؟ 

 

_____________________

Affirmative

(اخباری)

You will be staying.

     .شما خواهید ماند

Negative

(منفی)

You won’t be staying.

 .شما نخواهید ماند

Interrogative

(سوالی)

Will you be staying?

آیا شما خواهید ماند؟  

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t you be staying?

آیا شما نخواهید ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

He will be staying.

 .او خواهد ماند

Negative

(منفی)

He won’t be staying.

.او نخواهد ماند

Interrogative

(سوالی)

Will he be staying?

آیا او خواهد ماند؟ 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t he be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

 

_____________________

Affirmative

(اخباری)

She will be staying.

   .او خواهد ماند

Negative

(منفی)

She won’t be staying.

.او نخواهد ماند

 

Interrogative

(سوالی)

Will she be staying?

آیا او خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t she be staying?

آیا او نخواهد ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

It will be staying.

.خواهد ماند

Negative

(منفی)

It won’t be staying.

     .نخواهد ماند   

Interrogative

(سوالی)

Will it be staying?

آیا خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t it be staying?

آیا نخواهد ماند؟

_____________________

Affirmative

(اخباری)

 We will be staying.

 ما خواهیم ماند.

Negative

(منفی)

We won’t be staying.

   ما نخواهیم ماند.

Interrogative

(سوالی)

   Will we be staying?

  آیا ما خواهیم ماند؟ 

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t we be staying? 

   آیا ما نخواهیم ماند؟     

_____________________

Affirmative

(اخباری)

They will be staying.

   آنها خواهند ماند.

 

Negative

(منفی)

They won’t be staying.

 آنها نخواهند ماند.

Interrogative

(سوالی)

Will they be staying?

    آیا آنها خواهد ماند؟

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

 

Won’t they be staying?

 آیا آنها نخواهند ماند؟

کاربردها:

آینده استمراری به اقدام یا رویدادی ناتمام اشاره می کند که زمانی پس از زمان حال در جریان خواهد بود. آینده استمراری برای موارد کاملا متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد.

  • از آینده استمراری برای بیان طرح ریزی برنامه های خودمان در آینده استفاده می کنیم:

This time next week I will be sun-bathing in Bali.

هفته ی دیگر این موقع من در جزیره ی بالی در حال آفتاب گرفتن هستم.

By Christmas, I will be skiing like a pro.

تا کریسمس، مثل حرفه ای ها اسکی خواهم کرد.

Just think, next Monday you will be working in your new job.

فکرش را بکن، دوشنبه ی بعد مشغول به کار جدیدت خواهی شد.

 

  • آینده استمراری می تواند برای پیش بینی یا حدس در مورد رویدادهای آینده استفاده شود:

He’ll be coming to the meeting, I expect. 

من پیش بینی می کنم که او به ملاقات خواهد آمد. 

I guess you’ll be feeling thirsty after working in the sun.

حدس می زنم بعد از کار کردن در آفتاب احساس تشنگی خواهی کرد.

You’ll be missing the sunshine once you’re back in England.

وقتی به انگلستان برگردی، دلت برای نور آفتاب تنگ خواهد شد.

 

  • در شکل پرسشی، آینده استمراری می تواند برای پرسش مودبانه درباره اطلاعاتی مربوط به آینده مورد استفاده قرار بگیرد:

Will you be bringing your friend to the pub tonight?

آیا دوستت را امشب به پاب (آبجوفروشی عمومی) خواهی آورد؟ 

Will Jim be coming with us?

آیا جیم با ما خواهد آمد؟

Will she be going to the party tonight?

آیا او امشب به مهمانی خواهد آمد؟ 

Will I be sleeping in this room?

آیا من در این اتاق خواهم خوابید؟

 

  • آینده استمراری می تواند برای اشاره به رویدادهای متوالی مورد استفاده قرار گیرد که انتظار داریم در آینده رخ دهند:  

I’ll be seeing Jim at the conference next week.

هفته ی بعد جیم را در کنفرانس خواهم دید.

When he is in Australia he will be staying with friends.

او وقتی به استرالیا می رود پیش دوستانش خواهد بود. 

I’ll be eating with Jane this evening so I can tell her.

من امروز عصر با جین شام خواهد خورد تا بتوانم به او بگویم.

 

  • هنگامی که آینده استمراری با ‘still‘ ترکیب می شود، به وقایعی اشاره دارد که در حال حاضر در حال وقوع است و ما انتظار داریم که تا زمانی در آینده نیز ادامه اشته باشد:

In an hour I’ll still be ironing my clothes.

یک ساعت دیگر، لباس هایم را اتو خواهم کرد.

Tomorrow he’ll still be suffering from his cold.

فردا از سرماخوردگی خود اذیت خواهد شد. 

Next year will she still be wearing a size six?

سال بعد، آیا او هنوز هم در سایز شش لباس خواهد پوشید؟

Won’t stock prices still be falling in the morning?

آیا قیمت های بورس هنوز هم صبح پایین خواهند آمد؟

Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.

متاسفانه، در این ۲۰ سال سطح دریا بالا خواهد آمد.

آینده استمراری مختص افعالی است که در آنان حرکتی صورت می گیرد یا فعالیتی انجام می شود زیرا باید امکان انجام گرفتن فعل برای مدت زمان خاصی وجود داشته باشد. افعال حرکتی شامل دویدن، فکر کردن و دیدن و … ) می شوند. 

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان آینده هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *