آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری

عملکرد های گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری شبیه به حال کامل استمراری است، اما بر خلاف زمان حال کامل استمراری که عملی در گذشته اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه دارد، در گذشته کامل استمراری، اتفاقی که در گذشته افتاده، در گذشته ادامه پیدا کرده و در زمان خاصی از گذشته به پایان رسیده است. همینطور، مثل زمان حال کامل استمراری ما بیشتر به فرآیند عمل اهمیت می دهیم

آیا گیج شدید؟ به این مثال دقت کنید: چقدر منتظر بودی تا این که تاکسی رسید؟ خوب در این جمله فرد از یک بازه ی زمانی در گذشته منتظر بوده تا یک بازه ی زمانی دیگر تا تاکسی برسید (مثلا از ۱ ظهر تا ۱:۳۰). به این دلیل که فعل ‘صبر کردن’ بین این دو بازه ی زمانی در جریان بوده است و به قولی دیگر فعل برای مدتی در استمرار بوده است، بهترین زمان برای بیان ان زمان گذشته کامل استمراری است. به مثال های زیر دقت کنید: 

He had been drinking milk out the carton when Mom walked into the kitchen.

او از کارتن، شیر نوشیده بود وقتی مادر وارد آشپزخانه شد.

I had been working at the company for five years when I got the promotion. 

من برای پنج سال در شرکت کار کرده بودم وقتی ترفیع درجه دریافت کردم. 

در جملات بالا جمله ی اول، در زمان گذشته ی کامل استمراری اتفاق افتاده و جمله ی دوم در زمان گذشته ی ساده. در هر دو مورد، اتفاق اول تا زمان شروع اتفاق دوم ادامه داشته است. 

 

برای درک عمیق تر این زمان به نمودار زمانی زیر توجه کنید:

زمان گذشته کامل استمراری

نکته: when, since, for, before کلماتی هستند که در گذشته ی کامل استمراری استفاده می شوند. 

Had you been waiting long before the taxi arrived?

آیا خیلی منتظر مانده بودی تا تاکسی برسد؟ 

We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

ما به مدت ۵ دقیقه تلاش کرده بودیم که در را باز کنیم وقتی جین کلیدش را پیدا کرد. 

It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

برای چند ساعت شدیدا باران باریده بود و خیابان ها خیلی خیس بودند.

Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

دوستانش به زنگ زدن به پلیس فکر کرده بودند که او وارد شد.

 

این ساختار همچنین برای نقل قول استفاده می شود. این ساختار با گذشته استمراری و حال کامل استمراری در نقل قول مستقیم برابر است:

Jane said, “I have been gardening all afternoon.” = Jane said she had been gardening all afternoon.

جین گفت: من تمام بعد از ظهر را باغبانی می کرده ام. = جین گفت تمام بعد از ظهر را باغبانی کرده بوده است.

 

ساختن گذشته کامل استمراری

گذشته کامل استمراری از دو عنصر تشکیل شده است: گذشته کامل فعل had been) to be) + شکل ساده ی فعل + ing 

Affirmative (اخباری)
verb (فعل) + ing  had been  Subject (فاعل)
trying had been She
Negative (منفی)
verb  + ing  had been + not Subject
sleeping hadn’t been She
Interrogative (سوالی)  
verb  + ing    had been  Subject
eating? been Had you
Interrogative Negative (سوالی منفی)
verb  + ing      had been  Subject
living? been Hadn’t they
 
TO BUY, PAST PERFECT CONTINUOUS

Interrogative  

(سوالی)

 Negative 

(منفی)

Affirmative

(اخباری)

Had I been buying   I hadn’t been buying I had been buying
Had you been buying   You hadn’t been buying You had been buying
Had she been buying   She hadn’t been buying She had been buying
Had we been buying   We hadn’t been buying We had been buying
Had they been buying They hadn’t been buying They had been buying

Affirmative

(اخباری)

I had been buying

Negative

(منفی)

I hadn’t been buying

Interrogative  

(سوالی)

Had I been buying  

______________________________

Affirmative

(اخباری)

You had been buying

Negative

(منفی)

You hadn’t been buying

Interrogative  

(سوالی)

Had you been buying  

______________________________

Affirmative

(اخباری)

She had been buying

Negative

(منفی)

She hadn’t been buying

Interrogative  

(سوالی)

Had she been buying  

______________________________

Affirmative

(اخباری)

We had been buying

Negative

(منفی)

We hadn’t been buying

Interrogative  

(سوالی)

Had we been buying  

______________________________

Affirmative

(اخباری)

They had been buying

Negative

(منفی)

They hadn’t been buying

Interrogative  

(سوالی)

Had they been buying

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *