آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - آینده کامل

آینده کامل

عملکرد

زمان آینده کامل به یک عمل کامل شده در آینده اشاره می کند. وقتی ما از این زمان استفاده می کنیم، در واقع داریم خودمان را در آینده تصور می کنیم و به عملی نگاه می اندازیم که در زمان خاصی از آینده تکمیل می شود و اغلب با بیان زمان به کار برده می شود. گیج شدید؟ به این مثال توجه کنید: تا هفته ی دیگه همین موقع، تو این گزارش را تمام کرده ای. اگر دقت بکنید، ما در این جمله خود را به آینده بردیم و تمام شدن عمل در اینده را شرح کردیم (تمام شدن گزارش). برای بیان چنین مواردی، زمان آینده کامل بهترین انتخاب است.

I will have been here for six months on June 23rd.

۲۳ ژوئن من برای ۶ ماه اینجا بوده ام. 

By the time you read this I will have left.

تا زمانی که این را بخوانی، من رفته ام. 

You will have finished your report by this time next week.

تا هفته ی دیگر این موقع، تو گزارشت را تمام کرده ای.

Won’t they have arrived by 5:00?

آیا تا ساعت ۵ آنان نرسیده اند؟ 

Will you have eaten when I pick you up?

آیا تا زمانی که به دنبالت بیایم غذا خورده ای؟

 

ساختار

آینده کامل از دو بخش تشکیل شده است: شکل سوم فعل اصلی + (to have (will have فعل کمکی

اهمیتی ندارد که فاعل جمله مفرد است یا جمع. ساختار گرامری تغییری نمی کند.

Subject

(فاعل)

+ will have

(فعل کمکی)

+ past participle of the main verb

(قسمت سوم فعل)

He Will have finished.
I Will have finished.

 

TO ARRIVE, FUTURE PERFECT TENSE

Affirmative

(اخباری)

Negative

(منفی)

Interrogative

(سوالی)

Negative Interrogative

(سوالی منفی)

I will have arrived I won’t have arrived Will I have arrived? Won’t I have arrived?
You will have arrived You won’t have arrived Will you have arrived? Won’t you have arrived?
He will have arrived He won’t have arrived Will he have arrived? Won’t he have arrived?
We will have arrived We won’t have arrived Will we have arrived? Won’t we have arrived?
They will have arrived They won’t have arrived Will they have arrived? Won’t they have arrived?

Affirmative

(اخباری)

I will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will I have arrived?

Negative

(منفی)

I won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t I have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

You will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will you have arrived?

Negative

(منفی)

You won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t you have arrived?

 

______________________________

Affirmative

(اخباری)

He will have arrived

Interrogative

(سوالی)

He won’t have arrived

Negative

(منفی)

Will he have arrived?

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t he have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

We will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will we have arrived?

Negative

(منفی)

We won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t we have arrived?

______________________________

Affirmative

(اخباری)

They will have arrived

Interrogative

(سوالی)

Will they have arrived?

Negative

(منفی)

They won’t have arrived

Negative Interrogative

(منفی سوالی)

Won’t they have arrived?

 

تفاوت آینده ساده و آینده ی کامل

گاهی اوقات می توان در شرایط خاص از دو زمان آینده ی ساده و کامل به جای یکدیگر استفاده کرد. به جملات زیر دقت کنید:

Linda will leave before you get there. (آینده ساده)

لیندا قبل از اینکه تو بیایی خواهد رفت.

Linda will have left before you get there. (آینده کامل)

لیندا قبل از اینکه تو بیایی رفته است. (خواهد رفت)

 

جملات بالا در دو زمان متفاوت اتفاق می افتند اما از نظرمعنایی تفاوتی ندارند، زیرا کلمه ی before ترتیب اتفاقات را به خوبی مشخص می کند. 

اما بدون حروف اضافه ای مانند before یا by the time که ترتیب اتفاقات را مشخص می کنند، نیاز است که تنها از زمان آینده کامل استفاده کنیم تا ترتیب اتفاقات مشخص شوند. جملات زیر، بدون حرف اضافه و در دو زمان متفاوت اتفاق افتاده و از لحاظ معنایی تفاوت دارند:

At 8 o’clock, Linda will leave. (Linda will wait until 8 o’ clock to leave.) 

ساعت ۸، لیندا خواهد رفت. (= لیندا تا ساعت ۸ صبر می کند و بعد می رود. – جمله بدون هیچ حرف اضافه ای در آینده ساده اتفاق افتاده است.)

At 8 o’clock, Linda will have left. (Linda will leave before 8 o’clock.)

ساعت ۸، لیندا رفته است. (=لیندا تا قبل از ساعت ۸ مکان را ترک خواهد کرد. – جمله بدون هیچ حرف اضافه ای در آینده کامل اتفاق افتاده است.)

پس فقط در یک صورت زمان آینده ی ساده با آینده کامل برابری می کند و آن هم در صورت استفاده از حروف اضافه ای مانند before و by the time می باشد. 

 

حروف اضافه ای که در این ساختار به کار می روند

By this time next week, Linda will have left for her trip. 

Three days from now, we will have finished our project. 

At midnight, the party will have ended.

Will you have eaten already?

Chester will not have arrived by the time the parade is over.

When I travel to France, I will have been to ten countries. 

My sister will have cleaned the bathroom before the party. 

As soon as someone buys this chair, I will have sold all the furniture I wanted to get rid of.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان کامل هستید، اینجا کلیک کنید

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *