یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

Charity begins at home 

چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است 

 

It is no use crying over spilled milk

آب رفته به جوی باز نمی گردد 

 

!Put it in your pipe and smoke it 

آش کشک خاله بخوری پاته نخوری پاته

 

!When pigs fly

وقت گل نی 

 

Never speak ill of the dead

پست سر مرده حرف نزن 

 

You reap what you sow

هر چه بکاری همان را درو میکن

 

 

No rose without a thorn 

گل بی خار کجاست 

 

Give him rope enough and he will hang himself

آب گیر نمیاره، و گرنه شناگر ماهریه 

 

The boot is on the other foot 

گهی زین به پشت و گهی پشت به زین 

 

Dont’t count your chickens before they are hatched 

جوجه را آخر پاییز میشمارند 

 

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

 

Saints and sinners suffer alike

خشک و تر با هم میسوزند

 

We seek water in the sea

آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم 

 

What costs little, is little esteemed

آدم قدر چیزهای ارزان و باد آورده را نمی داند 

 

The pot calls the kettel black 

دیگ به دیگ میگه روت سیاه 

 

5/5 (2 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *