یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

Out of sight out of mind

از دل برود هر آنکه از دیده برفت 

Birds of a feather, flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

 

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دو تا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک

 

Don’t put off till tomorrow what you can do today

کار امروز را به فردا میفکن

 

Exprience is the mother of wisdom

تجربه مادر خرد است

 

In for a penny in for a pound

آب که از سر بگذرد چه یک وجب یه صد وجب

 

Easy to be wise after the event

معما چو حل گشت آسان شود

 

Money makes money

پول پول میاره 

 

Money does’t grow on trees

پول علف خرس نیست 

 

The grass is always greener on the other side of the fence

مرغ همسایه غازه

 

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه بچسبون

 

Drop by drop fills the tub

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود 

 

One swallow doesen’t make a summer

با یک گل بهار نمیشه 

Many happy returns of the year

صد سال به این سالها

 

Jack of all trades and master of none

آدم همه کاره و هیچ کاره 

 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *