یادگیری ضرب المثل های انگلیسی به شما کمک می  کند که در شرایط مختلف اجتماعی درک درستی از واقعه اتفاق افتاده داشته باشید و این توانایی را داشته باشید که ارتباط درستی بین  زبان مادری خود و زبان دوم (همچنین ساختار ذهنی بین این دو زبان) بر قرار کنید . این بخش به دسته های ۱۵ تایی شامل ضرب المثل های مختلف همراه با معادل فارسی آنها تقسیم بندی شده است . جهت فراگیری دقیق تر و کاربردی تر تلفظ و و تفسیر هر یک  از ضرب المثل ها در قالب صدا در هر بخش گرد آوری شده است .

  مشاهده ضرب المثل های بیشتر 

Hope for the best, but prepare for the worst 

امید بهترین ها رو داشته باش اما برای سخترین ها آماده باش 

 

Better late than never 

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است 

 

Practice makes perfect 

کار نیکو کردن از پر کردن است  

 

If you can’t beat’em, join’em 

اگر نمیتوانی شکستشان بدهی، بهشان ملحق شو  

 

Don’t bite the hand that feeds you 

نمک خوردن و نمکدان شکستن 

 

The squeaky wheel gets the grease 

شما میتوانید خدمات بهتری دریافت کنید اگر درباره چیزی شکایت کنید 

 

Don’t count your chickens before they hatch 

جوجه را آخر پاییز میشمارند   

 

Early bird catches the worm 

سحر خیز باش تا کامروا شوی  

 

If it ain’t broke, don’t fix it  

سری را که درد نمیکند دستمال نمی بندند 

 

Do unto others as you would have them do unto you  

آن طور با دیگران رفتار کن که دوستداری با تو رفتار کنند  

 

Absence makes the heart grow fonder 

دوری و دوستی  

 

Keep your friends close and your enemies closer 

دوستانت را نزدیک خودت نگه دار و دشمنانت را نزدیک تر  

 

You can’t make an omelet without breaking a few eggs 

تا خراب نشود آباد نمی شود 

 

All good things must come to an end 

برای هر چیزی سر انجامی است  

 

A journey of thousand miles begins with a single step 

سفر هزار مایلی با یک قدم شروع میشود  

 

5/5 (1 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *