آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - حال کامل

حال کامل

زمان حال کامل برای ایجاد ارتباط بین حال و گذشته به کار می رود، و به قولی دیگر پلی است بین گذشته و حال. در زمان حال استمراری اغلب به نتیجه بیشتر از عمل اهمیت می دهیم.

به طور کلی زمان حال کامل به حالت یا کاری اشاره دارد که:

۱. در زمان نامشخصی در گذشته اتفاق افتاده اند. مثلا: 

We have talked before.

ما قبلا صحبت کرده ایم. 

۲. یا در زمان گذشته اتفاق افتاده اند و تا زمان حال ادامه پیدا کرده اند. مثلا: 

He has grown impatient over the last hour. 

او طی یک ساعت گذشته صبرش را از دست داده است. 

 

اخطار: ممکن است یک شکل فعلی مشابه در زبان فارسی وجود داشته باشد، اما معنی آن احتمالا یکسان نیست.

 

در زبان فارسی، شکل ساختاری این زمان با استفاده از فعل کمکی ‘استن’ و صفت مفعولی درست می شود. به شکل ۱ توجه کنید:

برای درک عمیق تر این کاربرد به محور زمانی زیر توجه کنید:

گرامر زبان انگلیسی - زمان حال کامل -دکتر عطایی اکادمی پویاروشان

گرامر زبان انگلیسی – زمان حال کامل

حال به طور جزیی وارد موارد استفاده این ساختار می شویم. زمان حال کامل برای توصیف موارد زیر به کار میرود:

  • عمل یا موقعیتی که در گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است (به عنوان مثال من ۱۰ سال در تهران زندگی کرده ام و الان هم در تهران زندگی می کنم).

 I have lived in Bristol since 1984 (= and I still do.)

من از سال ۱۹۸۴ در بریستول زندگی کرده ام (و هنوز هم زندگی می کنم.) 

 

  • اشاره کردن به عمل انجام شده در یک حلقه ی زمانی (هفته، روز، ماه، سال) تمام نشده (به عنوان مثال من این هفته ۵ بار به باشگاه رفته ام):

 She has been to the cinema twice this week (= and the week isn’t over yet.)

او دوبار در این هفته به سینما رفته است. (و هفته هنوز تمام نشده است.)

 

  • یک عمل تکراری در یک بازه ی زمانی نامشخص بین گذشته و حال (به عنوان مثال ما بارها به پرتغال رفته ایم):

We have visited Portugal several times.

ما کشور پرتغال را چندبار دیده ایم. 

 

  • عملی که در زمان گذشته نزدیک کامل شده است و توسط Just بیان می شود (معادل ‘تازه‘ در فارسی):

 I have just finished my work.

تازه کارم را تمام کرده ام.

 

  • زمانی که در بیان عمل، زمان مهم نیست و نتیجه بیشتر حائز اهمیت است. گیج شدید؟ به این مثال دقت کنید: آیا تا به حال فیلم ‘بر باد رفته’ را دیده ای؟ خب آیا برای گوینده مهم است که این عمل در چه زمانی انجام شده؟ آیا برای گوینده مهم است که این عمل چگونه انجام شده؟ خیر! برای گوینده نتیجه عمل مهم است. یعنی مهم است که ایا شما این فیلم رو دیده اید یا خیر!

He has read ‘War and Peace’. (= the result of his reading is important)

او کتاب “جنگ و صلح” را خوانده است. (نتیجه ی عمل خواندن مهم است.)

 

نکته: در مواردی که زمان عمل در گذشته مشخص است یا جزئیات درباره ی شخص، مکان یا زمان در جمله وجود داشت، از گذشته ی ساده استفاده می کنیم. 

They have eaten Thai food. (Present perfect)

آن ها غذای تایلندی خورده اند. (زمان حال کامل) 

They had Thai food last night. (Simple past)

آن ها دیشب غذای تایلندی خوردند. (گذشته ی ساده)

 

 برای درک عمیق تفاوت کاربرد زمان گذشته و زمان کامل و تفکیک صحیح این دو زمان کلیک کنید.

 

مثال های زمان حال کامل

  • اموری که در گذشته شروع شده و تا به حال ادامه داشته است:

 

They haven’t lived here for years.

چندین سال است که آن ها اینجا زندگی نکرده اند. 

She has worked in the bank for five years.

او پنج سال است که در این بانک کار کرده است.

We have had the same car for ten years.

ما همان ماشین را برای ۱۰ سال داشته ایم. 

Have you played the piano since you were a child?

آیا از بچگی پیانو می زده ای؟

 

  • اشاره کردن به عمل انجام شده در یک حلقه ی زمانی (هفته، روز، ماه، سال) تمام نشده:

I have worked hard this week.

من این هفته سخت کار کرده ام. 

It has rained a lot this year.

امسال خیلی باران باریده است.

We haven’t seen her today.

ما امروز او را ندیده ایم.

  • یک عمل مکرر در یک بازه ی زمانی نامشخص بین گذشته و حال:

They have seen that film six times.

آنان آن فیلم را شش بار دیده اند. 

It has happened several times already.

چندبار تاحالا اتفاق افتاده است.

She has visited them frequently.

او مکرر آن ها را می بیند.

We have eaten at that restaurant many times.

ما در آن رستوران بارها غذا خورده ایم. 

 

  • اموری که در گذشته بسیار نزدیک اتفاق افتاده است  (+JUST):

Have you just finished work?

آیا تازه کارت را تمام کرده ای؟

have just eaten.

من تازه غذا خورده ام. 

We have just seen her.

ما تازه او را دیده ایم. 

Has he just left?

آیا او تازه رفته است؟ 

  • وقتی که زمان دقیق عمل اهمیتی ندارد و یا معلوم نیست:

Someone has eaten my soup!

کسی سوپ مرا خورده است!

Have you seen‘ Gone with the Wind’?

آیا  “بر باد رفته” را دیده ای؟

She’s studied Japanese, Russian, and English.

او زبان ژاپنی، روسی و انگلیسی خوانده است.

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

برای مطالعه راجع به زمان حال کامل با قیدهای Ever, Never, Already , و Yet کلیک کنید.

برای مطالعه راجع به زمان حال و حرف های اضافه Since و For کلیک کنید.

 

ساختن زمان حال کامل

زمان حال کامل هر فعلی از دو عنصر تشکیل شده است: فعل کمکی to have + شکل سوم فعل . شکل سوم یک فعل با قاعده، فعل اصلی + ed است. برای مثال:  played, arrived, looked. برای دیدن جدول افعالی که شکل سوم بی قاعده دارند کلیک کنید

 

برای مطالعه راجب اشکال مختلف افعال کلیک کنید. 

 

 

Affirmative (اخباری)
Subject (فاعل) has/have past participle (صفت مفعولِی)
She has visited.
Negative (منفی)
Subject has/have + not past participle
She has not (hasn’t) visited.
Interrogative (سوالی)
has/have subject past participle
Has she visited?
Negative Interrogative (سوالی منفی)
has/have + not subject past participle
Hasn’t she visited?
 
TO WALK, PRESENT PERFECT

 Affirmative 

(اخباری)

 Negative 

(منفی)

 Interrogative

(سوالی)

I have walked I haven’t walked Have I walked?
You have walked You haven’t walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn’t walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven’t walked Have we walked?
You have walked You haven’t walked Have you walked?
They have walked They haven’t walked Have they walked?

 

اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر (زمان کامل) هستید، اینجا کلیک کنید 

4.4/5 (5 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *