آکادمی پویاروشان - زمان گذشته استمراری - دکتر عطایی

زمان گذشته استمراری

عملکرد های گذشته ی استمراری

زمان گذشته استمراری برای شرح اتفاقات یا رویدادهایی در گذشته به کار می رود که در زمان گذشته شروع شده و هنوز هم در همان زمان القا شده در جریان هستند. به بیانی دیگر، عملی که هنوز در حال جریان است یا به پایان نرسیده است را بازگو می کند.

کاربرد های این زمان به شکل زیر است:

  • اغلب برای توصیف پیش زمینه در یک داستان به کار می رود که در زمان گذشته نوشته شده است:

The sun was shining and the birds were singing as the elephant came out of the jungle. The other animals were relaxing in the shade of the trees, but the elephant moved very quickly. She was looking for her baby and …

“نور خورشید می تابید و پرنده ها آواز می خواندند در حالی که فیل از جنگل بیرون آمد. حیوانات دیگر در سایه ی درختان استراحت می کردند اما فیل بسیار سریع حرکت کرد. او به دنبال بچه اش می گشت و …”

 

  • برای توصیف یک عمل تمام نشده که به وسیله ی عمل یا اتفاق دیگری متوقف شده است :

was having a beautiful dream when the alarm clock rang.

من رویای زیبایی می دیدم که ساعت زنگ خورد. 

 

  • برای بیان تغییر عقیده:

was going to spend the day at the beach but I’ve decided to get my homework done instead.

من می خواستم روزم را در ساحل بگذرانم اما در عوض تصمیم گرفته ام تکالیفم را انجام دهم. 

 

  • با کلمه wonder برای درخواست مودبانه:

was wondering if you could baby-sit for me tonight.

داشتم فکر می کردم که آیا می توانی امشب از بچه ام مراقبت کنی.

 

مثال های گذشته ی استمراری:

They were waiting for the bus when the accident happened. 

آن ها منتظر اتوبوس بودند که حادثه اتفاق افتاد. (توجه داشته باشید که ترجمه ی فعل ها در بعضی ساختارهای گرامری در فارسی با انگلیسی تفاوت دارد.)

Caroline was skiing when she broke her leg.

کارولاین اسکی می کرد وقتی که پایش را شکست.

When we arrived he was having a bath.

وقتی ما رسیدیم او داشت حمام می کرد.

When the fire started I was watching television.

وقتی آتش شروع شد من تلویزیون تماشا می کردم.

 

نکته: معمولا با افعالی که به شکل استمراری استفاده نمی شوند، گذشته ساده استفاده می شود.

ساختن گذشته استمراری

گذشته استمراری هر فعلی از دو بخش تشکیل می شود: گذشته فعل to be که همان was و were می شود و شکل اصلی فعل + ing

Affirmative (اخباری)
subject (فاعل)  was/were base (شکل اصلی فعل) + ing 
She was reading
Negative (منفی)
subject was/were base + ing 
She wasn’t reading
Interrogative (سوالی)
subject was/were base + ing   
Was she reading?

Interrogative Negative

(سوالی منفی)

Subject was/were base + ing
Wasn’t she reading?
 
TO PLAY, PAST CONTINUOUS
 
Affirmative (اخباری) Negative (منفی) Interrogative (سوالی)
I was playing I was not playing Was I playing?
You were playing You were not playing Were you playing?
He was playing He wasn’t playing Was he playing?
We were playing We weren’t playing Were we playing?
They were playing They weren’t playing Were they playing?

Interrogative (سوالی)

?Was I playing

Negative (منفی)

I was not playing

Affirmative (اخباری)

I was playing

___________________________

Interrogative (سوالی)

?Were you playing

Negative (منفی)

You were not playing

Affirmative (اخباری)

You were playing

___________________________

Interrogative (سوالی)

?Was he playing

Negative (منفی)

He wasn’t playing

Affirmative (اخباری)

He was playing

___________________________

Interrogative (سوالی)

?Were we playing

Negative (منفی)

We weren’t playing

Affirmative (اخباری)

We were playing

___________________________

Interrogative (سوالی)

?Were they playing

Negative (منفی)

They weren’t playing

Affirmative (اخباری)

They were playing


اکادمی پویاروشان - دکتر عطایی

 

  اگر علاقه مند به مطالعه بیشتر در مورد حالت های دیگر زمان گذشته هستید، کلیک کنید

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *