آکادمی پویاروشان - دکتر عطایی - زمان های آینده

راه های مختلفی برای اشاره به اینده در زبان انگلیسی وجود دارد. مهم است که به یاد داشته باشیم که ما در بعضی از موارد از زمان اینده ساده صرفا برای اشاره به اینده استفاده نمی کنیم.زمان اینده ساده همیشه اشاره دارد به زمان بعد از حال، اما همچنین ممکن است که در مواردی، نگرش ما نسبت به رویدادی در اینده را بیان کنند.

تمام ایده های زیر را می توان با استفاده از زمان های مختلف در اینده بیان کرد:

 • پیش بینی ساده :

There will be snow in many areas tomorrow

 • ترتیبات و قرارها :

I’m meeting Jim at the airport

 • برنامه ها و قصد ها :

We’re going to spend the summer abroad

 •  رویدادهای زمان بندی شده :

 The plane takes off at 3 a.m

 • پیش بینی بر اساس شواهد موجود :

I think it’s going to rain!

 • بیان امادگی : 

We’ll give you a lift to the cinema

 • عمل در حال پیشرفت در اینده است :

This time next week I’ll be sun-bathing

 • یک رویداد یا یک عمل که موضوع روال است :

?You’ll be seeing John in the office tomorrow, won’t you

 • تعهد :

You are to travel directly to London

 • یک اقدام یا رویداد که بلافاصله یا خیلی زود رخ می دهد :

The train is about to leave

 • پروژه و بازتاب کردن خود در اینده و به یک عمل کامل شده اشاره کردن:

A month from now he will have finished all his exams

از مثال های بالا واضح است که حالت های زمانی متفاوتی برای بیان اینده به کار میرود. این حالت های زمانی با ذکر عملکرد در پایین ذکر شده اند.

چهار نوع از زمان اینده در زبان انگلیسی وجود دارد:

همچنین چندین راه دیگر برایز صحبت در مورد آینده بدون استفاده از زمان فعلی وجود دارد;

5/5 (3 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *