فعل های زبان انگلیسی و نحوه به کاربردن آن

در این صفحه با زمان افعال و چگونگی صرف و بکارگیری آنها در جملات آشنا می شوید. زمان های اصلی حال، گذشته، حال کامل، آینده و زمان های شرطی و ساختار ing در بخش های مختلف برای شما در نظر گرفته شده که شما با کلیک بر روی هر کدام می توانید ساختار فعل و منفی سازی و سوالی کردن آن را به همراه مثال کاربردی مشاهده کنید. توصیه می شود پس از مطالعه با توجه به مثال های آن زمان و ساختار فعل مثال های جدید بسازید.

زمان های گذشته

زمان گذشته ساده

Example :Peter lived in China in 1965.

زمان گذشته استمراری

Example : I was reading when she arrived.

زمان های حال 

زمان حال ساده

Example: They walk home

زمان حال استمراری

Example: They are walking

زمان های کامل

 

زمان حال کامل

Example :I have lived here since 1987.

زمان حال کامل استمراری

Example : I have been living here for years.

گذشته کامل

Example : We had been to see her several times before she visited us.

گذشته کامل استمراری

Example : He had been watching her for some time when she turned and smiled.

آینده کامل

Example : We will have arrived in the States by the time you get this letter.

آینده  کامل استمراری

Example : By the end of your course, you will have been studying for five years.

زمان های شرطی 

 

شرطی نوع صفر

Example : If ice gets hot it melts.

شرطی نوع اول

Example : If he is late I will be angry.

شرطی نوع دوم

Example : If he was in Australia he would be getting up now.

شرطی نوع سوم

Example : She would have visited me if she had had time.

شرطی مخلوط

Example :I would be playing tennis if I hadn’t broken my arm.

ساختارهای ing

اسم مصدر

Example : I like swimming.

صفت فاعلی

Example : She goes running every morning.

زمان های آینده

زمان آینده ساده

Example : They will go to Italy next week.

زمان آینده استمراری

Example : I will be travelling by train.

5/5 (4 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *