پویا روشان - دکتر عطایی - انواع فعالیت های یادگیری های یادگیری و تدرییس

انواع فعالیت های یادگیری و تدریسی

اهداف یک روش، چه به صورت فرایند و چه به صورت محصول تعریف شده باشد، از طریق فرایند آموزشی، از طریق تعامل مستقیم با معلم، زبان آموز، و مطالب آموزش در کلاس درس، حاصل می شود. تفاوت این روش ها در سطح رویکرد، خود را به صورت انتخاب انواع مختلف فعالیت های یادگیری و تدریسی در کلاس درس نشان می دهد. آن فعالیت های تدریسی که تاکید بر دقت و صحت دستوری دارند کاملاً متفاوت از آن فعالیت های تدریسی هستند که توجه خود را معطوف به مهارت های ارتباطی کرده اند. فعالیت هایی که جهت تکیه بر ایجاد فرایند های معین و روان شناختی زبانی در فراگیری زبان طرح شده اند، مسلماً با فعالیت هایی که هدف آنها تسلط یافتن به ویژگی های خاص دستور زبان است، متفاوت هستند. نوع فعالیتی که یک روش در اختیار می گیرد (سومین موئلفه در سطح طرح درسی در تحلیل روش) اغلب تمایز دهده ی روش ها از هم است. برای مثال، ‘روش شنیداری-گفتاری’ از دیالوگ و تمرین الگو به مقدار زیاد بهره می جویند که دارای “خلاء اطلاعاتی” و “انتقال اطلاعات” است؛ بدین معنا که زبان آموزان بر روی یک تکلیف کار می کنند، ولی هر کدام از آنان نیاز به اطلاعات مختلفی برای تکمیل کردن آن تکلیف دارد.

“اگر می خواهید در این زمینه بیشتر بدانید کلیک کنید”

تکالیف

مفهوم “تکلیف” به منزله ی یک نوع اصلی از فعالیت در آموزش زبان، از زمان ظهور آن در انواع اولیه ‘آموزش ارتباطی زبان’ به طور عمده ای تعدیل و تغییر یافته است. همچنین، این تکالیف در مرکز توجه اصلی پژوهش های مربوط به فراگیری زبان و آموزش زبان دوم قرار گرفته است. . در ‘آموزش ارتباطی زبان’ همین بازی ها را می توان برای ارائه ی تمرین برای انواع معینی از مبادلات تعاملی به کار برد. تفاوت در نوع فعالیت در روش ها همچنین می تواند متضمن دسته بندی و گروه بندی مختلف از زبان آموزان شود. تفاوت در نوع فعالیت در روش ها همچنین می تواند متضمن دسته بندی و گروه بندی مختلف از زبان آموزان شود. روشی که تاکید بر تمرین شفاهی گروهی دارد، مستلزم گروه بندی متفاوتی در کلاس درس در مقایسه با روشی است که از فعالیت های حل مسئله/تبادل اطلاعات در تمرین دو نفره بهره می جوید. بنابراین، نوع تمرین در روش ها متضمن طبقه بندی زبان آموزان و فعالیت تدریسی است (از قبیل دیالوگ، واکنش نشان دادن به جملات دستوری، حل مسئله گروهی، فعالیت های تبادل اطلاعات، بدیهه گویی، پرسش و پاسخ، و تمرینات شفاهی) که آن روش اختیار می کند.

با روشی نوین در همین راستا اشنا شوید

روش ها به جهت فرض های مختلفی که درباره ی فرایندهای یادگیری، برنامه های درسی، و فعالیت های یادگیری محمولند، نقش ها و عملکردهای مختلفی از زبان آموز، معلم، و مطالب آموزشی در فرایند آموزش انتظار دارند. این موضوعی است که سه بخش آخری مربوط به طرح درسی در تحلیل روش را تشکیل می دهد.

 

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *