استراتژی های شناختی - دکتر عطایی - اکادمی پویاروشان

استراتژی های شناختی

استراتژی های شناختی یکی از انواع استراتژی های یادگیری هستند که دانش آموزان به منظور یادگیری بهتر از آنها استفاده میکنند. این استراتژی ها شامل تکرار، سازماندهی زبان جدید، خلاصه کردن معنا، حدس معنی در متن، و استفاده از حافظه تصویری برای حفظ کردن میشود. تمامی این استراتژی ها شامل دستکاری عمدی زبان جهت بهبود یادگیری میشود. طبقه بندی استراتژی های یادگیری بین استراتژی های شناختی و دو نوع دیگر ، استراتژی های فراشناختی ( سازماندهی یادگیری ) و استراتژی های اجتماعی/احساسی ( که فعل و انفعلات را قادر میسازد) تمایز قائل میشود.

مثال

یک دانشجو لغات جدید را از طریق به تصویر کشیدن آنها که در موقعیتی به یاد ماندنی یا مسخره ارائه شده به یاد میاورد. این مسئله یادآوری این لغات را آسانتر و سریعتر میکند.

در کلاس درس

فعالیت هایی که میتوانند به عنوان استراتژِهای شناختی توضیح داده شوند شامل ایجاد نقشه های ذهنی، تجسم، اتحاد، حفظ، استفاده از سرنخ ها در درک مفاهیم خواندن ، خط کشیدن زیر لغات کلیدی، اسکن کردن و خودآزمایی و کنترل کردن میشوند.

0/5 (0 نظر)

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *