همکاری با پویاروشان - دکرت عطایی


  ______________________________________

  مهارت های مورد نیاز ما :

  adobe illustrator -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای

  ______________________________________
  adobe premier -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  ______________________________________

  Wordpress -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  ______________________________________
  adobe Photoshop -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  _____________________________________

  HTML & CSS -میزان مهارت خود را در این زمینه انتخاب کنید

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  _____________________________________

  رزومه

  4.1/5 ( 9 نظر )