همکاری با پویاروشان - دکرت عطایی


  لهجه شما
  AmericanBritish

  ______________________________________

  مهارت های مورد نیاز ما :

  Writing - مهارت نوشتار

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای

  ______________________________________

  Speaking - توانایی گفتاری

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  ______________________________________

  listening - مهارت شنوایی

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  ______________________________________

  Reading - مهارت در خواندن

  مبتدیحرفه اینیمه حرفه ای
  _____________________________________

  آشنایی با متد های آموزش زبان

  زیادمتوسطکم
  _____________________________________

  رزومه

  5/5 ( 1 نظر )