ضمایر اشاره، اسم هایی هستند که در کنار اسم قرار می گیرند تا ما به کمک آنها بتوانیم به آنچه می خواهیم اشاره کنیم. با مطالعه صفحات این بخش می توانید از این صفات اشاره به راحتی و درستی استفاده کنید.
ضمایر اشاره در انگلیسی

ضمایر اشاره : this, that, these, those

ضمایر ملکی : my, your, his, her, its, our, their

ضمایر کمّی : a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough

اعداد : one, ten, thirty

ضمایر توزیعی: all, both, half, either, neither, each, every

ضمایر تفاوت : other, another

ضمایر پیش از صفت : such, what, rather, quite

5/5 (1 نظر)